ASCENSIA «THIS IS DIABETES» – EN GLOBAL KUNST- OG FOTOGRAFIKONKURRANSE

Vilkår og betingelser

VED Å SENDE INN ET BIDRAG I DENNE KONKURRANSEN GODTAR DU Å OVERHOLDE ALLE VILKÅRENE NEDENFOR, OG DU INNESTÅR FOR AT DU ER KVALIFISERT TIL Å DELTA I KONKURRANSEN.  DISSE VILKÅRENE UTGJØR EN KONTRAKT, SÅ LES DEM NØYE FØR DU SENDER INN ET BIDRAG.  HVIS DU IKKE GODTAR ALLE DISSE VILKÅRENE, SKAL DU IKKE SENDE INN ET BIDRAG I KONKURRANSEN. VI ANBEFALER AT DU SKRIVER UT ET EKSEMPLAR AV DISSE VILKÅRENE TIL FREMTIDIG BRUK.

 1. JURIDISKE BETINGELSER:  Parten som godtar disse vilkårene og sende inn et bidrag (som definert her) til Ascensias «This is diabetes-konkurransen» («konkurransen») benevnes her som «deltaker» eller «du».  Ved å sende inn et bidrag, godtar du å være bundet av disse juridiske vilkårene («vilkårene»).
 1. SPONSOR/ADMINISTRATOR: Konkurransen administreres av Platform Worldwide Limited i The Old Casino, 28 Fourth Avenue, Hove, East Sussex, England, BN3 2PJ, Storbritannia («administratoren»), på vegne av Ascensia Diabetes Care Holdings AG på Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box 4052 Basel, Sveits («sponsoren»). Sponsoren har inngått et samarbeid med administratoren for å administrere bidragsprosessen og foreta innledende siling av alle bidrag (definert her) for kvalifisering og overholdelse av kravene til bidraget (som definert her) og disse vilkårene.
 1. KONKURRANSEDATOER:

  Konkurranseperiode: 7. oktober 2021 til 14. november 2021
  Åpen bidragsperiode: 7. oktober 2021 kl. 12:00:00 Australian Eastern Standard Time (AEST) til 3. november 2021 kl. 23:59:59 Pacific Daylight Time (PDT)
  Bedømmelsesperiode: 4. november 2021 til 10. november 2021
  Kunngjøring av vinner / andre premierte bidrag: Vinnerne vil bli varslet via e-post og vil bli vist på nettstedet Ascensia.com og i Ascensias sosiale mediekanaler 14. november 2021.

  Sponsoren forbeholder seg retten til å endre, fjerne eller legge til data på nettstedet (definert her) ved varsel til deltakerne via e-post ved å benytte e-postadressen som er knyttet til deres bidrag og/eller på andre rimelige måter som sponsoren beslutter. Sponsoren forbeholder seg retten til å forlenge eller endre datoene for konkurransen og/eller den åpne bidragsperioden etter eget skjønn, og til å endre disse vilkårene for en hvilken som helst del av dette som finner sted etter ikrafttredelsesdatoen for en slik varslet endring til deltakerne via e-post ved å benytte e-postadressen som er knyttet til bidraget og/eller på andre rimelige måter som sponsoren måtte beslutte.  Deltakerne oppfordres til å konsultere nettstedet regelmessig under konkurransen.

 1. GENERELL INFORMASJON: Deltakelse i konkurransen er underlagt føderale, delstatlige og lokale lover og forskrifter. Deltakelse er ikke kjøpsbetinget. Konkurransen er ugyldig når den er forbudt eller begrenset av loven . Bare ett bidrag kan sendes inn per deltaker, og bidrag er kun gyldige fra enkeltpersoner; teambidrag vil ikke bli godtatt. Som betingelse for å delta, samtykker hver deltaker i å levere dokumentasjon eller annet bevis på at vedkommende er kvalifisert som påkrevd og innenfor den tidsrammen som kreves etter sponsorens skjønn. Sponsoren forbeholder seg retten til å begrense deltakelse i konkurransen for enhver person eller enhet som ikke overholder disse vilkårene.Den overordnede forutsetningen for konkurransen for deltakere er å sende inn et fotografi eller et statisk 2D-kunstverk som lenker til og gjenspeiler deltakerens tolkning av temaet for Verdens diabetesdag 2021, som definert av International Diabetes Federation. I år er temaet Tilgang til diabetesomsorg, spesielt knyttet til tilgang til insulin, oral medisinering, monitoreringsteknologi, støtte og omsorg, et sunt kosthold og et trygt sted å trene.
 1. KVALITET: Konkurransen har to bidragskategorier, kategori A og kategori B.5.1 Kategori A): Dette er bidragskategorien for Ascensias, PHC Groups eller deres samarbeidspartners ansatte med en aktiv ansettelseskontrakt med Ascensia, et selskap i PHC Group eller dets forretningspartnere.5.2 Category B) : Dette er bidragskategorien for medlemmer av allmennheten som ikke er inkludert i kategori A, med følgende forbehold:

  individuelle lovlige innbyggere som er (i) atten (18) år eller eldre og har nådd myndighetsalder i sitt bosteds jurisdiksjon på tidspunktet for innsending av bidraget og (ii) som ikke er dømt for lovbrudd eller usømmelig atferd og (iii) ikke er helsepersonell («individuell deltaker»). I dette avsnittet er helsepersonell enkeltpersoner (med en klinisk eller ikke-klinisk rolle; enten det er snakk om en offentlig tjenesteperson eller ansatt eller representant for en offentlig myndighet eller annen offentlig eller privat organisasjon; deriblant leger, sykepleiere, teknikere, laboratoriemedarbeidere, forskere, forskningskoordinatorer eller innkjøpere) som i sin yrkesvirksomhet direkte eller indirekte kan kjøpe, lease, anbefale, administrere, bruke, levere, skaffe til veie eller beslutte kjøp eller leie av, eller som kan foreskrive medisinsk teknologi eller relaterte tjenester.

 1. SLIK DELTAR DU: For å delta i konkurransen går du inn på www.ThisIsDiabetes.com («nettstedet») i den åpne bidragsperioden, fyller ut nøyaktig og sannferdig alle områder av det elektroniske bidragsinformasjonsskjemaet («bidragsskjema»), godtar disse vilkårene og følger instruksjonene for å sende inn et bidrag som beskrevet på nettstedet og nedenfor.  I denne sammenhengen betyr «bidrag» bidragsskjemaet, innbefattet alle løsninger, opplysninger, dokumenter eller annet materiale som sendes i forbindelse med konkurransen, som skal være et originalt kunstverk eller fotografi som deltakeren eier opphavsretten til og som gjenspeiler temaet Tilgang til omsorg i konkurransen. Bidrag vil bare bli tatt med i konkurransen hvis de sendes inn i den åpne bidragsperioden. Bidraget ditt må inneholde kontaktinformasjon, bostedsland, hvilken kategori bidraget skal vurderes for, et utvalg av det veldedige formålet premiepengene skal tildeles av sponsoren, et originalt grafisk 2D-kunstverk eller fotografi.  Video og animasjonsbidrag godtas ikke. Bidrag kan ikke kanselleres, fjernes eller tilbakekalles.  Sponsoren er på ingen måte forpliktet til å gjennomgå, bruke eller fortsette å bruke noe bidrag. Deltakerne er ansvarlige for eventuelle kostnader eller utgifter forbundet med å klargjøre og sende inn et bidrag. Alle bidrag som mistenkes for brudd på immaterielle rettigheter eller lokal lovgivning er ikke kvalifisert.  Deltakerne påtar seg all risiko for skadde, tapte, for sent innkomne, ufullstendige, ugyldige, feilaktige eller feilsendte bidrag.
 1. DELTAKELSE I KONKURRANSEN: Det nedenstående er en generell beskrivelse av konkurranseprosessen og bedømmelseskriteriene:Åpen bidragsperiode
  Konkurransen vil bli delt inn i to kategorier: Ascensia, ansatte i PHC-gruppen eller forretningspartnere og allmennheten. Deltakere kan sende inn et bidrag frem til 23:59:59 PDT 31. oktober 2021.Når du sender inn et bidrag via nettstedet, vil du motta en e-post som bekrefter mottak av bidraget. Bidraget blir formidlet direkte til administratoren for en første gjennomgang og siling for å avgjøre om bidraget oppfyller kvalifikasjonskriteriene og bidragskravene som beskrevet i disse vilkårene.  Administrator sender bare videre bidrag som er i samsvar med disse vilkårene til sponsoren til ytterligere gjennomgang av sponsoren.

  I tilfelle administratoren etter eget skjønn bestemmer at et bidrag ikke oppfyller eller ikke kan oppfylle kvalifikasjonskriteriene eller bidragskravene til konkurransen, kan administratoren (a) diskvalifisere bidraget, eller (b) be deltakeren sende inn et revidert bidrag, for videre behandling av administratoren.

  Bedømmelsesperiode og kåring av vinner
  Sponsoren og administratoren utarbeider en kortliste med maksimalt 20 bidrag for vurdering av et dommerpanel bestående av eksperter på diabetes, digital helse og pasientrettigheter samt profesjonelle kunstnere og fotografer fra hele verden («dommerpanelet») for hver kategori. Dommerpanelet gjennomgår bidragene på kortlisten som oppfyller kvalifikasjonskriteriene og bidragskravene, ved å legge til grunn dommerkriteriene for å kåre en vinner og opptil tre andre premierte bidrag i hver kategori. Dommerpanelet skal vurdere følgende tre kriterier («bedømmelseskriterier») når de kårer en vinner og andre premierte bidrag for hver kategori:

 1. Kreativitet: hvordan fotografiet eller kunstverket på en kreativ måte skildrer begrepet «tilgang til diabetesomsorg».
 2. Historiefortelling: hvordan fotografiet eller kunstverket uttrykker tilgang til diabetesbehandling: medisinering, teknologi, støtte, omsorg, ernæring og et trygt sted å trene og hva denne tilgangen betyr for mennesker som lever med diabetes, hva den gjør dem i stand til eller hvorfor manglende tilgang kan gjøre omsorgen deres mer utfordrende.
 3. Tilknytning til temaet Verdens diabetesdag: hvor godt fotografiet eller kunstverket er knyttet til temaet «tilgang til diabetesomsorg».
  Det bidraget i hver kategori som best oppfyller bedømmelseskriteriene, vil bli kåret som konkurransevinner. Sponsoren kunngjør vinneren og tre andre premierte bidrag for hver kategori på Verdens diabetesdag, 14. november 2021 på www.Ascensia.com/wdd2021 og via sine sosiale mediekanaler. Vinnere og innsendere av andre premierte bidrag vil også bli varslet via e-postmeldingen på bidragsskjemaet.PREMIER: Vinneren og innsendere av andre premierte bidrag vil bli tildelt en pengepremie («premien») som vil bli donert av sponsoren, i vinnerens eller de andre premierte deltakernes navn, til den registrerte diabetesorganisasjonen som deltakeren har utpekt. Vinneren og andre premierte bidrag i kategorien for allmennheten vil gi en donasjon på henholdsvis fem tusen (5000) og tusen (1000) euro til den utkårede veldedige organisasjonen. Vinneren og andre premierte bidrag i kategorien for Ascensia, PHC-gruppen eller kategorien for forretningspartnere og ansatte donerer henholdsvis to tusen fem hundre (2500) euro og fem hundre (500) euro i sitt navn til den valgte veldedige organisasjonen.  Alle premier forutsetter kvalifisert deltakelse og at disse vilkårene er overholdt. Sponsoren forbeholder seg retten til å be vinneren eller innsendere av andre premierte bidrag om å velge et nytt veldedig formål hvis den foreslåtte veldedighetsorganisasjonen ikke anses å være en reell veldedighetsorganisasjon som har vært registrert i minst tolv (12) måneder før bidraget ble sendt inn. Alle beslutninger fra sponsor og dommerpanel vil være endelige og bindende i alle saker knyttet til denne konkurransen. Donasjonen vil bli sendt til den veldedige organisasjon via bankoverføring, med tydelig henvisning til navnene på vinneren eller innsenderen av andre premierte bidrag.

  Hvorvidt bidraget ditt blir kåret som vinner eller kåret blant andre premierte bidrag, er basert på en sammenligning av bidraget ditt med de andre bidragene som er sendt inn til konkurransen ut fra bedømmelseskriteriene.  Alle premier er et engangstilbud, og det tilbys ikke lisensiering, royalty eller annen økonomisk kompensasjon utover kontantpremien.

 1. SKATTEMESSIGE HENSYN: Hver premiemottaker er alene ansvarlig for lokale eller nasjonale skatter/avgifter og andre kostnader, utgifter og gebyrer i forbindelse med prisen.
 1. KONFIDENSIALITET: Som deltaker erkjenner du at konfidensielle fotografier eller kunstverk ikke kan sendes inn som bidrag, og hvis fotografiet eller kunstverket inneholder et bilde der en person tydelig kan identifiseres, skal deltakeren ha uttrykkelig tillatelse fra personen til å sende inn dette kunstverket eller fotografiet som viser nevnte person, til konkurransen.
 1. DINE RETTIGHETER: Du har rett til å be om tilgang til opplysningene vi har om deg og be om korrigeringer eller sletting av opplysninger som ikke lenger er nødvendig. Du har når som helst rett til å trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte Ascensia. I så fall vil bildene som viser deg ikke bli brukt i fremtidig materiale, men kan fortsette å vises i materialer som allerede er i omløp.Du har rett til å klage på personvernsspørsmål til tilsynsmyndigheten i ditt land.
 1. KONTAKTOPPLYSNINGER: Hvis du har spørsmål knyttet til dette samtykkeskjemaet eller måten vi planlegger å bruke opplysningene dine på, kan du kontakte: ascensia.communications@ascensia.com.Hvis du har spørsmål angående personvern, kan du kontakte Ascensia Groups personvernombud på privacy@ascensia.com.
 1. IMMATERIELLE EIENDOMSRETTIGHETER: Deltakeren erkjenner og bekrefter at bare originale kunstverk eller fotografier som eies av deltakeren, kan sendes inn som bidrag i konkurransen.Med mindre det er forbudt ved lov, samtykker du i at sponsoren og administratoren og deres respektive tilknyttede selskaper, datterselskaper, markeds- og reklamebyråer, etter behov, og hver av deres respektive agenter, representanter, ledende ansatte, direktører, aksjonærer, og ansatte (samlet «sponsorrepresentanter»), benytter bidraget, ditt navn, sted (by og stat/provins/territorium/land), varemerke (der det er aktuelt), fotografi, biografiske data og/eller annen likhet for reklame, handels- og salgsfremmende formål i forbindelse med konkurransen, uten ytterligere kompensasjon, i ethvert medium eller format som kjent i dag eller tilkommer senere, over hele verden, og på Internett og på world wide web, uten varsel, vurdering, gjennomgang eller godkjenning, og du avstår fra og frafaller overfor sponsorrepresentantene alle krav, alt ansvar, alle forpliktelser, søksmål, dommer, skader, handlinger eller andre rettigheter som du måtte ha, nå eller fremtidig, knyttet til slike autoriserte bruksområder. Du godtar at dette samtykket er evigvarende og ikke kan tilbakekalles.  For bruk utover samtykket du gir ovenfor, godtar du at sponsorens bruk av dine personlige data samlet inn i forbindelse med konkurransen vil være underlagt personvernerklæringen.  Du godtar at disse vilkårene ikke gir deg rett eller lisens til å bruke sponsorens navn eller sponsormerker eller servicemerker.
 1. PERSONVERN: Ved å delta i denne konkurransen, samtykker du i og godtar du at sponsoren vil ha tilgang til og kan benytte personopplysninger oppgitt i forbindelse med bidraget ditt for formål som beskrevet i vilkårene og som er regulert av personvernerklæringen.  Du godtar videre at sponsoren kan dele disse personopplysningene i forbindelse med bidraget ditt med utpekte tredjeparter for formål som er beskrevet i disse vilkårene og personvernerklæringen.
 1. GARANTIER: Ved å sende inn et bidrag, bekrefter og garanterer du at all informasjon du oppgir på bidragsskjemaet, etter din beste kjennskap er korrekt og fullstendig, at du har rett og myndighet til å sende inn et bidrag på egne vegne, og at bidraget samsvarer med følgende krav («bidragskrav»):
 1. bidraget er ditt eget originale verk; modifikasjon av et eksisterende verk kvalifiserer ikke som annerledes eller originalt;
 2. bidraget inneholder ikke konfidensiell informasjon eller forretningshemmeligheter (dine eller en tredjeparts), og du sender inn opplysningene med det uttrykkelige formål at det ikke medfører taushetsplikt for sponsor, administrator eller deres respektive ledende ansatte, direktører, ansatte, morselskaper, datterselskaper og tilknyttede selskaper;
 3. bidraget bryter ikke andres taushetsplikt;
 4. bidraget krenker ikke og bryter ikke patentrettigheter, industrielle designrettigheter, opphavsrett, varemerker, personvernrettigheter, publiseringsrettigheter eller annen immateriell eiendomsrett eller andre rettigheter for noen person eller enhet (levende eller avdød);
 5. du har tillatelse til å sende inn til vurdering ethvert bilde eller fotografi som viser en person
 6. bidraget inneholder ikke ondsinnet kode, for eksempel virus, tidsbomber, cancelbots, ormer, trojanske hester eller andre potensielt skadelige programmer eller annet skadelig materiale eller informasjon;
 7. bidraget oppfordrer ikke andre, nå eller i fremtiden til å bryte gjeldende lov, vedtekter, forskrifter, regler eller forskrifter;
 8. bidraget utløser ikke rapporterings- eller royaltyforpliktelse overfor en tredjepart;
 9. bidraget inneholder ikke informasjon eller innhold som er falsk, uredelig, villedende eller bedragersk;
 10. bidraget inneholder ikke varemerker, logoer, emballasje eller opphavsrettslig beskyttet materiale som ikke eies av deg eller brukes uten tillatelse; oppretter eller antyder ikke noen utilbørlig tilknytning mellom sponsoren og noen enkeltperson, enhet eller noen andre eller vedkommendes produkter eller tjenester;
 11. bidraget verken antyder, skildrer eller beskriver upassende eller ulovlig oppførsel eller bruk av sponsorens eller andres produkter eller tjenester;
 12. bidraget ringeakter ikke noen person eller part, inkludert sponsoren, administratoren eller noen tilknyttet konkurransen og administrasjon av denne konkurransen;
 13. bidraget inneholder ikke tekst som etter administratorens eller sponsorens oppfatning er upassende, uanstendig, obskøn, hatefull, rettsstridig, ærekrenkende, truende, nedsettende, ulovlig trakasserende, inneholder bakvaskelser eller injurier;
 14. du samtykker i at din deltakelse i konkurransen og ditt samtykke til disse vilkårene og sponsorens og administratorens bruk av bidraget din ikke bryter noen avtale du er undertegnet eller part i.
  Brudd på en garanti som er angitt i disse vilkårene, vil resultere i at det tilsvarende bidraget blir ugyldig.  I tillegg godtar du å holde sponsor- og sponsorenheter skadesløs for alle tap, skader og kostnader som sponsorrepresentantene måtte pådra seg som følge av brudd på garantien.
 1. VERIFISERING/REVISJON: Deltakeren samtykker i og godtar at sponsoren eller administratoren kan (men ikke er pålagt å) verifisere, revidere eller på annen måte bekrefte deltakerens identitet, registreringsinformasjon, kvalifisering eller annen informasjon knyttet til en deltaker eller et bidrag som kan hjelpe sponsoren med å kåre vinnere og andre premierte bidrag.  Deltakeren samtykker herved i slik verifikasjon og skal på rimelig vis samarbeide fullt ut og i god tro med sponsoren og administratoren under hele konkurransen.  Sponsoren eller administratoren kan etter eget skjønn suspendere, fjerne eller på annen måte diskvalifisere enhver deltaker som mistenkes å ha oppgitt falsk, villedende eller annen informasjon som ikke er i tråd med disse vilkårene, gjeldende retningslinjer for akseptabel bruk av nettstedet eller andre konkurranseregler eller forskrifter.  Personer som etter sponsors og administrators skjønn skader eller misbruker ethvert aspekt av konkurransen eller nettstedet, vil bli diskvalifisert.VIKTIG: ETHVERT FORSØK FRA NOEN PERSON PÅ BEVISST Å SKADE NETTSTEDET ELLER UNDERGRAVE DEN BERETTIGEDE GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN ER ET BRUDD PÅ GJELDENDE STRAFFERETT OG SIVILRETT. SKULLE ET SLIKT FORSØK IVERKSETTES, FORBEHOLDER SPONSOREN SEG RETTEN TIL Å SØKE ERSTATNING FRA EN SLIK PERSON ETTER LOVENS FULLE UTSTREKNING (OG EVENTUELT DISKVALIFISERE DENNE PERSONEN FRA KONKURRANSEN).Enhver deltaker som av sponsor eller administrator mistenkes for å ha forsøkt å omgå disse vilkårene, deriblant bruk av falsk e-postadresse og/eller fysisk adresse, flere identiteter eller andre uredelige eller villedende innsendingsmetoder, kan diskvalifiseres. Ved tvist om opphavet til et bidrag, anses den autoriserte kontoinnehaveren av e-postadressen som ble brukt, å være personen som sender inn bidraget.  Den autoriserte «kontoinnehaveren» er den fysiske personen som er tilordnet en e-postadresse av en Internett-tilgangsleverandør, en Internett-leverandør eller en annen organisasjon som er ansvarlig for å tildele e-postadresser for domenet som er knyttet til den innsendte adressen.
 1. ANSVARSBEGRENSNINGER: VED Å DELTA I DENNE KONKURRANSEN, GODTAR DU Å FRIGJØRE, HOLDE SPONSOR, SPONSORREPRESENTANTER, ADMINISTRATOR OG DOMMERE SKADESLØSE OVERFOR KRAV OM URETTMESSIG BEHANDLING, ERSTATNING, HANDLINGER, ANSVAR (INKLUDERT ADVOKATSALÆRER) OG TAP ELLER SKADER AV ETHVERT SLAG, DERIBLANT DIREKTE, INDIREKTE OG TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER SOM FØLGER AV ELLER OPPSTÅR FRA DIN DELTAKELSE I, TILKNYTNING TIL ELLER BIDRAG I KONKURRANSEN (INKLUDERT KRAV SOM PÅSTÅR AT BIDRAGET DITT KRENKER, MISBRUKER ELLER BRYTER TREDJEPARTS IMMATERIELLE RETTIGHETER). UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE TILVEIEBRINGES ALT PÅ NETTSTEDET «SOM DET ER» UTEN NOEN FORM FOR INNESTÅELSER, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, HELLER IKKE I FORM AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE AV RETTIGHETER. SPONSORENE ER IKKE ANSVARLIGE FOR FEILKOMMUNIKASJON, FOR EKSEMPEL TEKNISKE FEIL RELATERT TIL DATAMASKIN, TELEFON, KABEL OG UTILGJENGELIGE NETTVERKS- ELLER SERVERFORBINDELSER, RELATERTE TEKNISKE FEIL ELLER ANDRE FEIL RELATERT TIL MASKINVARE, PROGRAMVARE ELLER VIRUS, ELLER UFULLSTENDIGE, SENT INNKOMNE ELLER FEILSENDTE BIDRAG. ETHVERT BRUDD PÅ RETTMESSIG OG RIMELIG ATFERD I DENNE KONKURRANSEN KAN RESULTERE I DISKVALIFIKASJON AV ET BIDRAG, AVSLUTNING AV KONKURRANSEN ELLER ANDRE AVHJELPENDE TILTAK ETTER SPONSORENS EGET SKJØNN. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER KANSKJE IKKE BEGRENSNING ELLER UTELUKKELSE AV ANSVAR FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, I SLIKE TILFELLER VIL SLIK BEGRENSNING ELLER UTELUKKELSE BARE GJELDE I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT ETTER LOVEN I DEN RELEVANTE JURISDIKSJONEN.
 1. INGEN FORPLIKTELSE: Du erkjenner at flere deltakere kan sende inn bidrag som inneholder fotografi eller kunstverk som ligner på ditt bidrag. Du samtykker i og godtar at sponsors handlinger med hensyn til et annet bidrag, selv om det ligner på bidraget ditt, ikke utløser ansvar fra sponsors side overfor deg eller andre. For å presisere erkjenner du at sponsoren ikke er forpliktet til å iverksette noen handling overhodet med hensyn til bidraget ditt.
 1. ATSKILLELSESPRINSIPP: Ugyldighet eller manglende håndhevbarhet ved en bestemmelse i disse vilkårene skal ikke påvirke gyldigheten eller håndhevbarheten til noen annen bestemmelse. I tilfelle det fastslås at en bestemmelse er ugyldig eller på annen måte ikke kan håndheves eller er ulovlig, skal disse vilkårene for øvrig forbli i kraft og tolkes i samsvar med vilkårene deres som om den ugyldige eller ulovlige bestemmelsen ikke var der.
 1. RETTIGHETSAVGIVELSE: Ved å delta i konkurransen gir du avkall på alle rettigheter til å søke påbud eller skjellig lettelse eller kreve erstatning for strafferettslige skader, tilfeldige skader eller følgeskader eller advokatsalærer.
 1. VERNETING: Du godtar at disse vilkårene og forholdet mellom deg og sponsoren utelukkende skal tolkes og styres av sveitsisk lov.  Alle krav som oppstår som følge av eller knyttet til forpliktelsene som oppstår ved disse vilkårene, uansett om de er fremsatt i kontrakt, erstatningsrettslig eller på annen måte, skal behandles og avgjøres av domstolene i Basel Stadt i Sveits. Du erkjenner og godtar at alle aspekter og innhold i bidraget ditt skal behandles som om de er frembrakt i Sveits, og sveitsisk lov skal erstatte de relevante lovene i ethvert land der bidraget kan ha oppstått og/eller ha blitt frembrakt.  For deltakere som bor utenfor Sveits, erkjenner du spesifikt at du godtar praksisen og retningslinjene som er beskrevet i disse vilkårene og i personvernerklæringen og samtykker i å få opplysningene dine overført til og behandlet i Europa og i andre land etter behov og som beskrevet i personvernerklæringen.