ASCENSIA ‘THIS IS DIABETES’ – WERELDWIJDE KUNST- EN FOTOGRAFIEWEDSTRIJD

Voorwaarden

DOOR EEN INZENDING IN TE DIENEN IN HET KADER VAN DEZE WEDSTRIJD GAAT U AKKOORD MET ALLE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN EN VERKLAART U DAT U IN AANMERKING KOMT VOOR DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD.  DEZE VOORWAARDEN VORMEN TEZAMEN EEN CONTRACT; LEES DEZE DUS ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U EEN INZENDING INDIENT.  ALS U NIET AKKOORD GAAT MET EEN OF MEER VAN DEZE VOORWAARDEN, DOE DAN NIET MEE AAN DE WEDSTRIJD. WE RADEN U AAN EEN KOPIE VAN DEZE VOORWAARDEN AF TE DRUKKEN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

 1. JURIDISCHE VOORWAARDEN: Een partij die deze voorwaarden accepteert en een inzending indient (zoals in dit document gedefinieerd) voor deelname aan de wedstrijd ‘This is Diabetes’ (‘wedstrijd’) van Ascensia wordt aangeduid met ‘deelnemer’ of ‘u’.  Door een inzending in te dienen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze juridische voorwaarden (de ‘voorwaarden’).
 1. SPONSOR/BEHEERDER: De wedstrijd wordt beheerd door Platform Worldwide Limited, gevestigd te The Old Casino, 28 Fourth Avenue, Hove, East Sussex, Engeland, BN3 2PJ, Verenigd Koninkrijk (‘beheerder’), namens Ascensia Diabetes Care Holdings AG, gevestigd te Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel, Zwitserland (‘sponsor’). De sponsor heeft de beheerder gevraagd het inzendingsproces en de initiële screening van alle inzendingen (zoals in dit document gedefinieerd) te beheren teneinde na te gaan of aan de inzendingsvereisten (zoals in dit document gedefinieerd) en deze voorwaarden wordt voldaan.
 1. DATUMS:

  Wedstrijdperiode: 7 oktober 2021 tot en met 14 november 2021
  Open inzendingsperiode: 7 oktober 2021 om 00:00:00 uur Australian Eastern Standard Time (AEST) tot en met 3 november 2021 om 23:59:59 uur Pacific Daylight Time (PDT)
  Beoordelingsperiode: 4 november 2021 tot en met 10 november 2021
  Bekendmaking van winnaars en verliezend finalisten: Winnaars worden per e-mail op de hoogte gesteld en worden op 14 november 2021 bekendgemaakt via de website Ascensia.com en de social media kanalen van Ascensia.

  De sponsor behoudt zich het recht voor om gegevens op de website (zoals in dit document gedefinieerd) te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen na een kennisgeving aan de deelnemers via e-mail op het e-mailadres dat is gekoppeld aan hun inzending en/of andere redelijke middelen die de sponsor ter beschikking staan. De sponsor behoudt zich het recht voor om de datums van de wedstrijdperiode en/of de open inzendingsperiode naar eigen goeddunken te verlengen of aan te passen, dan wel de bepalingen van deze voorwaarden te wijzigen die van toepassing zijn op enig deel daarvan dat plaatsvindt na de ingangsdatum van een dergelijke wijziging, na een kennisgeving aan de deelnemers via e-mail op het e-mailadres dat is gekoppeld aan hun inzending en/of andere redelijke middelen die de sponsor ter beschikking staan.  De deelnemers worden verzocht om tijdens de wedstrijdperiode regelmatig op de website te kijken.

 1. ALGEMENE INFORMATIE: Deelname aan de wedstrijd is onderworpen aan federale, staats- en lokale wet- en regelgeving. Geen aankoop nodig. De wedstrijd is nietig indien deze bij wet wordt verboden of beperkt. Er kan slechts één inzending per deelnemer worden gedaan en uitsluitend inzendingen van individuele personen zijn geldig (teaminzendingen worden niet geaccepteerd). Als voorwaarde voor deelname stemt elke deelnemer ermee in om aan te tonen dat hij/zij/hen in aanmerking komt voor deelname aan de wedstrijd, indien daartoe verzocht door de sponsor. Dit dient te gebeuren binnen de termijn die de sponsor daartoe naar eigen goeddunken vaststelt. De sponsor behoudt zich het recht voor om personen of entiteiten die niet voldoen aan deze voorwaarden uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.Het algemene uitgangspunt van de wedstrijd is dat deelnemers een foto of een statisch 2D-kunstwerk inzenden. Hun inzending dient verband te houden met het thema voor Wereld Diabetes Dag 2021, zoals gedefinieerd door de Internationale Diabetes Federatie, en de kijk daarop van de deelnemer te weerspiegelen. Dit jaar is dat thema ‘toegang tot diabeteszorg’, en dan specifiek met betrekking tot de toegang tot insuline, orale medicatie, monitoringtechnologie, ondersteuning en zorg, gezonde voeding en een veilige plek om te sporten.
 1. DEELNAMECRITERIA: De wedstrijd omvat twee inzendingscategorieën: categorie A en categorie B.5.1 Categorie A): Dit is de inzendingscategorie voor werknemers van Ascensia, PHC Group of zijn zakenpartners, met een actieve arbeidsovereenkomst met Ascensia, een bedrijf uit de PHC Group of zijn zakenpartners.5.2 Categorie B): Dit is de inzendingscategorie voor individuele leden van het algemene publiek die niet tot categorie A behoren, met dien verstande dat ze:individuele legale ingezetenen zijn die (i) achttien (18) jaar of ouder zijn en meerderjarig zijn in het rechtsgebied waar zij ten tijde van het indienen van de inzending verblijven en (ii) niet veroordeeld zijn voor een (zeden)misdrijf en (iii) geen beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg zijn (‘individuele deelnemer’). Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg verstaan alle personen (met een klinische of niet-klinische functie; hetzij een overheidsfunctionaris, hetzij een werknemer of vertegenwoordiger van een overheidsinstantie of een andere publieke of particuliere organisatie; met inbegrip van, maar niet beperkt tot artsen, verpleegkundigen, technici, laboratoriumwetenschappers, onderzoekers, onderzoekscoördinatoren of inkoopprofessionals) die bij de uitoefening van hun professionele activiteiten direct of indirect medische technologieën of aanverwante diensten kunnen kopen, leasen, aanbevelen, beheren, gebruiken, leveren, verwerven of de aankoop of lease ervan kunnen beïnvloeden, of die medische technologieën of aanverwante diensten kunnen voorschrijven.
 1. ZO KUNT U DEELNEMEN: Om deel te nemen aan de wedstrijd, gaat u tijdens de open inzendingsperiode naar www.ThisIsDiabetes.com (‘website’), vult u alle onderdelen van het online inzendingsinformatieformulier (‘inzendingsformulier’) nauwkeurig en waarheidsgetrouw in, gaat u akkoord met deze voorwaarden en volgt u de instructies voor het indienen van een inzending zoals beschreven op de website en hieronder.  In dit document betekent ‘inzending’ het inzendingsformulier, met inbegrip van alle oplossingen, informatie, documenten of andere materialen die worden ingezonden in verband met de wedstrijd. De inzending dient een origineel kunstwerk of fotografisch werk te zijn waarop de deelnemer de auteursrechten bezit en dat het thema van de wedstrijd (toegang tot zorg) weerspiegelt. Inzendingen komen alleen in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd als ze tijdens de open inzendingsperiode worden ingediend. Uw inzending moet behalve uw originele grafische 2D-kunstwerk of foto ook uw contactgegevens bevatten, evenals uw land van verblijf, deelnamecategorie en de liefdadigheidsorganisatie waaraan het prijzengeld zal worden toegekend door de sponsor.  Video’s en geanimeerde inzendingen worden niet geaccepteerd. Inzendingen kunnen niet worden geannuleerd, verwijderd of teruggetrokken.  De sponsor is op geen enkele manier verplicht om inzendingen te beoordelen, te gebruiken of te blijven gebruiken. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor alle kosten of uitgaven die verband houden met het voorbereiden en indienen van een inzending. Alle inzendingen waarvan wordt vermoed dat ze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of op lokale of nationale wetgeving komen niet in aanmerking voor deelname.  Alle risico’s van beschadigde, verloren, te late, onvolledige, ongeldige, onjuiste of verkeerd gerichte inzendingen komen volledig voor rekening van de deelnemer.
 1. DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD: Hieronder volgt een algemene beschrijving van de procedure en beoordelingscriteria van de wedstrijd:Open inzendingsperiode
  De wedstrijd wordt opgesplitst in twee categorieën: 1) werknemers van Ascensia, een bedrijf uit de PHC Group of zijn zakelijke partners en 2) het algemene publiek. Deelnemers kunnen hun inzending indienen tot 23:59:59 uur PDT op 3 november  2021.Nadat u uw inzending hebt ingediend via de website, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw inzending. Uw inzending wordt rechtstreeks gedeeld met de beheerder voor een eerste beoordeling en screening om te bepalen of uw inzending voldoet aan de deelnamecriteria en inzendingsvereisten zoals beschreven in deze voorwaarden.  De beheerder geeft alleen inzendingen die voldoen aan deze voorwaarden door aan de sponsor voor verdere beoordeling door de sponsor. In het geval dat de beheerder naar eigen goeddunken vaststelt dat een inzending niet of mogelijk niet voldoet aan de deelnamecriteria of de inzendingsvereisten voor de wedstrijd, kan de beheerder (a) de inzending diskwalificeren, of (b) de deelnemer verzoeken een aangepaste of alternatieve inzending in te dienen, voor verdere overweging door de beheerder.Beoordelingsperiode en bekendmaking van de winnaar
  De sponsor en de beheerder stellen een shortlist samen van maximaal 20 inzendingen voor beoordeling door een jury bestaande uit deskundigen op het gebied van diabetes, digitale gezondheid en patiëntenvoorlichting, evenals professionele kunstenaars en fotografen over de hele wereld (‘jury’) voor elke categorie. De jury beoordeelt de genomineerde inzendingen die voldoen aan de deelnamecriteria en de inzendingsvereisten, waarbij aan de hand van de beoordelingscriteria een winnaar en maximaal drie verliezende finalisten in elke categorie worden aangewezen. De jury neemt de volgende drie criteria (‘beoordelingscriteria’) in overweging bij het selecteren van de winnaar en verliezende finalisten voor elke categorie:
 1. Creativiteit: hoe de foto of het kunstwerk op een creatieve manier het concept ‘Toegang tot diabeteszorg’ weergeeft.
 2. Storytelling: hoe de foto of het kunstwerk uitdrukt wat toegang tot diabeteszorg behelst: medicatie, technologie, ondersteuning, zorg, voeding en een veilige plek om te sporten, en wat deze toegang betekent voor mensen met diabetes, wat ze dankzij toegang tot goede zorg kunnen doen of waarom een gebrek daaraan hun zorg uitdagender kan maken.
 3. Verband met het WDD-thema (Wereld Diabetes Dag): hoe goed de foto of het kunstwerk aansluit bij het thema ‘Toegang tot diabeteszorg’.
  De inzending in elke categorie die het beste aan de beoordelingscriteria voldoet, wordt geselecteerd als winnaar van de wedstrijd. Op Wereld Diabetes Dag, 14 november 2021, maakt de sponsor de winnaar en drie verliezende finalisten voor elke categorie bekend op www.Ascensia.com/wdd2021 en via zijn social media kanalen. De winnaars en verliezende finalisten worden tevens op de hoogte gesteld via het e-mailadres dat ze hebben vermeld op hun inzendingsformulier.PRIJZEN:De winnaar en verliezende finalist(en) ontvangen elk een geldprijs (‘prijs’) die wordt geschonken op naam van de winnaar of verliezende finalist door de sponsor aan de geregistreerde liefdadigheidsorganisatie op het gebied van diabetes die werd genomineerd door de deelnemer. De winnaar en verliezende finalisten van de categorie ‘Algemeen publiek’ ontvangen een donatie van vijfduizend (5000) Euro respectievelijk duizend (1000) Euro uit hun naam aan hun geselecteerde liefdadigheidsorganisatie. De winnaar en verliezende finalisten in de categorie ‘Werknemers van Ascensia, een bedrijf uit de PHC Group of zijn zakelijke partners’ ontvangen een donatie van tweeduizend vijfhonderd (2500) Euro respectievelijk vijfhonderd (500) Euro ten behoeve van een liefdadigheidsorganisatie naar keuze.  Alle prijsuitkeringen zijn onder voorbehoud van een controle of de deelnemers aan de deelnamecriteria en deze voorwaarden hebben voldaan. De sponsor behoudt zich het recht voor om winnaars of verliezende finalisten te vragen een andere liefdadigheidsorganisatie te nomineren in het geval dat de eerstgekozen liefdadigheidsorganisatie voor de donatie niet wordt beschouwd als een bonafide geregistreerde liefdadigheidsorganisatie die ten minste twaalf (12) maanden vóór indiening van de inzending werd geregistreerd. Alle beslissingen van de sponsor en de jury zijn definitief en bindend voor alle kwesties met betrekking tot deze wedstrijd. De donatie wordt via een bankoverschrijving overgeboekt naar de genomineerde liefdadigheidsorganisatie, met een duidelijke vermelding van de naam van de winnaar of verliezende finalist. Of uw inzending als winnaar of verliezende finalist wordt beoordeeld, hangt ervan af hoe uw inzending zich verhoudt tot de andere inzendingen die worden ingediend voor de wedstrijd. De beoordeling vindt plaats op grond van de vastgestelde beoordelingscriteria. Alle prijzen zijn een eenmalige aanbieding. Naast de toekenning van de prijs wordt er geen aanbod van licentiëring, royalty’s of enige andere financiële compensatie geïmpliceerd.
 1. BELASTING EN KOSTEN: Elke ontvanger van een prijs is als enige verantwoordelijk voor alle lokale, provinciale, nationale of andere toepasselijke belastingen, evenals alle andere kosten, uitgaven en vergoedingen in verband met de prijs.
 1. VERTROUWELIJKHEID: Als deelnemer bevestigt u dat u geen vertrouwelijke foto’s of kunstwerken indient en dat, indien de foto of het kunstwerk een afbeelding bevat waarin een persoon duidelijk herkenbaar is, u de uitdrukkelijke toestemming van die persoon hebt verkregen om dat kunstwerk of die foto met de afbeelding van die persoon in te dienen in het kader van de wedstrijd.
 1. UW RECHTEN: U hebt het recht om toegang te vragen tot uw gegevens die in ons bezit zijn en om deze vervolgens te laten corrigeren of te verwijderen zodra ze niet langer nodig zijn. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door contact op te nemen met Ascensia, in welk geval de afbeelding(en) met u niet zullen worden gebruikt in toekomstige materialen, maar wel kunnen blijven worden gebruikt in materialen die al in omloop zijn.
 1. CONTACTGEGEVENS: Als u vragen hebt over dit toestemmingsformulier of de manier waarop we van plan zijn uw gegevens te gebruiken, neem dan contact op met: ascensia.communications@ascensia.com.Als u vragen hebt met betrekking tot gegevensbescherming, neem dan contact op met de Ascensia Group Data Protection Officer via privacy@ascensia.com.
 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:
  1. De deelnemer verklaart en bevestigt dat alleen originele kunstwerken of foto’s die eigendom zijn van de deelnemer worden ingediend ten behoeve van deelname aan de wedstrijd. 

  Behalve waar dat bij wet verboden is, stemt u door het indienen van een inzending in met het gebruik door de sponsor en de beheerder en hun respectievelijke gelieerde bedrijven, dochterondernemingen, reclame- en promotiebureaus, indien van toepassing, en elk van hun respectievelijke agenten, vertegenwoordigers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders en werknemers (gezamenlijk ‘sponsorentiteiten’), van de inzending, uw naam, locatie (stad en staat/provincie/regio/land), handelsmerk (indien van toepassing), foto, biografische gegevens en/of andere gelijkenis voor reclame-, handels- en promotiedoeleinden in verband met de wedstrijd, zonder verdere compensatie, in alle media of formats die nu bekend zijn of hierna worden ontdekt, wereldwijd, en op het internet en het wereldwijde web, zonder kennisgeving, overweging, beoordeling of goedkeuring en zult u de sponsorentiteiten vrijwaren van alle claims, eisen, aansprakelijkheden, rechtszaken, vonnissen, schadevergoedingen of andere rechten die u nu of in de toekomst kunt hebben ten aanzien van dergelijk geautoriseerd gebruik. U gaat ermee akkoord dat deze toestemming permanent is en niet kan worden ingetrokken.  Voor gebruik waarvoor u hierboven geen toestemming hebt verleend, gaat u ermee akkoord dat de sponsor uw persoonsgegevens die zijn verzameld in verband met de wedstrijd mag gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid.  U gaat ermee akkoord dat niets in deze voorwaarden u een recht of licentie verleent om de naam van de sponsor of handelsmerken of servicemerken van de sponsor te gebruiken.

 1. PRIVACY: Door deel te nemen aan deze wedstrijd, erkent u en gaat u ermee akkoord dat de sponsor toegang heeft tot en gebruikmaakt van alle persoonsgegevens die worden verstrekt in verband met uw inzending voor doeleinden zoals beschreven in de voorwaarden en zoals bepaald door het privacybeleid.  Daarnaast gaat u ermee akkoord dat de sponsor deze persoonsgegevens in verband met uw inzending mag delen met aangewezen derden voor doeleinden zoals beschreven in deze voorwaarden en het privacybeleid.
 1. GARANTIES: Door een inzending in te dienen, verklaart en garandeert u dat alle informatie die u op het inzendingsformulier invult naar beste weten waarheidsgetrouw en volledig is, dat u het recht en de bevoegdheid hebt om op persoonlijke titel een inzending in te dienen en dat uw inzending voldoet aan de volgende vereisten (‘inzendingsvereisten’):
 1. is uw eigen originele werk; een aanpassing van een bestaand werk wordt niet beschouwd als nieuw of origineel;
 2. bevat geen vertrouwelijke informatie of bedrijfsgeheimen (van uzelf of een derde partij) en u dient informatie in met de uitdrukkelijke intentie dat deze geen vertrouwelijkheidsverplichtingen oplegt aan de sponsor, de beheerder of hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, moederbedrijven, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen;
 3. maakt geen inbreuk op enige vertrouwelijkheidsverplichtingen jegens anderen;
 4. maakt geen inbreuk op octrooirechten, rechten inzake industrieel ontwerp, auteursrechten, handelsmerken, privacyrechten, publiciteits- of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van enige rechtspersoon of natuurlijke persoon (levend of overleden);
 5. voor elke inzending die een afbeelding of foto van een persoon bevat, hebt u toestemming van de desbetreffende persoon voor indiening van uw inzending verkregen;
 6. bevat geen kwaadaardige code, zoals virussen, tijdbommen, cancelbots, wormen, Trojaanse paarden of andere potentieel schadelijke programma’s of andere materialen of informatie;
 7. schendt geen toepasselijke wetten, verordeningen, regels of voorschriften, en zal dit ook niet doen of aanmoedigen;
 8. geeft geen aanleiding tot enige meldings- of royaltyverplichting jegens derden;
 9. bevat geen informatie of inhoud die vals, frauduleus, bedrieglijk of misleidend is;
 10. bevat geen handelsmerken, logo’s, verpakkingen of auteursrechtelijk beschermd materiaal dat geen eigendom is van u of zonder toestemming wordt gebruikt; creëert of impliceert geen ongepaste associatie tussen de sponsor en enige natuurlijke persoon of rechtspersoon of zijn, haar of hun producten of diensten;
 11. suggereert, toont of beschrijft geen ongepast of onwettig gedrag of gebruik van producten of diensten van de sponsor of enige andere partij;
 12. brengt geen enkele persoon of partij in diskrediet, met inbegrip van de sponsor, de beheerder of enige persoon die betrokken is bij de wedstrijd of het beheer ervan;
 13. bevat geen tekst die ongepast, onfatsoenlijk, obsceen, haatdragend, onrechtmatig, kwetsend, bedreigend, kleinerend, intimiderend, treiterend of lasterlijk is, zoals vastgesteld door de beheerder of sponsor;
 14. u verklaart dat uw deelname aan de wedstrijd, uw instemming met deze voorwaarden en het gebruik van uw inzending door de sponsor en de beheerder geen inbreuk maakt op enige overeenkomst waarbij u partij of ondertekenaar bent.

Een schending van enige garantie die in deze voorwaarden wordt uiteengezet, heeft tot gevolg dat de betreffende inzending ongeldig is.  Daarnaast stemt u ermee in de sponsor en sponsorentiteiten schadeloos te stellen voor alle verliezen, schade en kosten die door de sponsorentiteiten worden gemaakt als gevolg van uw schending van de garantie.

 1. CONTROLE: De deelnemer begrijpt en stemt ermee in dat de sponsor of de beheerder de identiteit, registratiegegevens, geschiktheid voor deelname of andere gegevens van de deelnemer met betrekking tot een deelnemer of inzending kan verifiëren, controleren of anderszins bevestigen, zodat de sponsor op basis van de gecontroleerde gegevens de winnaars en verliezend finalisten van de wedstrijd kan selecteren.  De deelnemer stemt hierbij in met dergelijke controles en zal daartoe redelijkerwijs volledig en te goeder trouw medewerking verlenen aan de sponsor en de beheerder zolang de wedstrijd loopt.  De sponsor of de beheerder kan, naar eigen goeddunken, elke deelnemer die verdacht wordt van het verstrekken van valse, misleidende of andere informatie die mogelijk niet voldoet aan deze voorwaarden, enig toepasselijk beleid voor aanvaardbaar gebruik van de website of enige andere regels of voorschriften met betrekking tot de wedstrijd schorsen, uit de wedstrijd nemen of anderszins diskwalificeren.  Personen die knoeien met of misbruik maken van enig aspect van de wedstrijd of website, zoals bepaald door de sponsor en de beheerder, zullen worden gediskwalificeerd.LET OP: ELKE POGING VAN EEN PERSOON OM DE WEBSITE OPZETTELIJK SCHADE TOE TE BRENGEN OF HET WEDSTRIJDVERLOOP TE BEÏNVLOEDEN VORMT EEN SCHENDING VAN HET TOEPASSELIJKE STRAFRECHT EN BURGERLIJK RECHT. INDIEN EEN DERGELIJKE POGING WORDT ONDERNOMEN, BEHOUDT DE SPONSOR ZICH HET RECHT VOOR OM DE BIJ WET VASTGELEGDE MAXIMALE SCHADEVERGOEDING TE VORDEREN VAN DE DESBETREFFENDE PERSOON (EN OM DEZE PERSOON UIT TE SLUITEN VAN DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD, INDIEN VAN TOEPASSING).Een deelnemer die door de sponsor of de beheerder wordt verdacht van een poging tot het omzeilen van deze voorwaarden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het gebruiken van een vals (e-mail)adres, meerdere identiteiten of andere frauduleuze of bedrieglijke inzendingsmethoden, kan worden gediskwalificeerd. Bij een geschil over de bron van een inzending, wordt de geautoriseerde accounthouder van het e-mailadres dat wordt gebruikt om de inzending in te dienen, geacht de persoon te zijn die de inzending doet.  De geautoriseerde ‘accounthouder’ is de natuurlijke persoon aan wie een e-mailadres is toegewezen door een internettoegangsprovider, online serviceprovider of andere organisatie die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat is gekoppeld aan het ingediende adres.
 1. BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID: DOOR DEEL TE NEMEN AAN DEZE WEDSTRIJD STEMT U ERMEE IN DE SPONSOR, SPONSORENTITEITEN, BEHEERDER EN JURY VRIJ TE STELLEN, SCHADELOOS TE STELLEN EN TE VRIJWAREN VAN EN TEGEN LETSEL, CLAIMS, ACTIES, AANSPRAKELIJKHEID (MET INBEGRIP VAN ADVOCAATKOSTEN) EN VERLIEZEN OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, DIE HET GEVOLG IS VAN OF VOORTVLOEIT UIT UW DEELNAME AAN, BETROKKENHEID BIJ MET OF INDIENING TEN BEHOEVE VAN DE WEDSTRIJD (MET INBEGRIP VAN CLAIMS DAT UW INZENDING INBREUK MAAKT OP DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN). ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE WORDT ALLES OP DE WEBSITE ‘AS IS’ (D.W.Z. IN DE FEITELIJKE STAAT) AANGEBODEN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. SPONSORENTITEITEN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE VORM VAN MISCOMMUNICATIE, WAARONDER TECHNISCHE STORINGEN MET BETREKKING TOT HET COMPUTER-, TELEFOON- EN KABELNETWERK EN NIET-BESCHIKBARE NETWERK- OF SERVERVERBINDINGEN, GERELATEERDE TECHNISCHE STORINGEN OF ANDERE STORINGEN MET BETREKKING TOT HARDWARE, SOFTWARE OF VIRUSSEN, OF ONVOLLEDIGE, TE LATE OF VERKEERD GERICHTE INZENDING. ELKE HANDELING DIE HET EERLIJKE EN CORRECTE VERLOOP VAN DEZE WEDSTRIJD IN DE WEG STAAT, KAN LEIDEN TOT DE DISKWALIFICATIE VAN EEN INZENDING, BEËINDIGING VAN DE WEDSTRIJD OF ANDERE CORRIGERENDE MAATREGELEN, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VAN DE SPONSOR. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. IN DAT GEVAL IS EEN DERGELIJKE BEPERKING OF UITSLUITING ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER BIJ WET TOEGESTAAN IN HET DESBETREFFENDE RECHTSGEBIED.
 1. GEEN VERPLICHTING: U erkent dat meerdere deelnemers foto’s of kunstwerken kunnen inzenden die vergelijkbaar zijn met uw inzending. U erkent en gaat ermee akkoord dat acties van de sponsor met betrekking tot een andere inzending, zelfs als deze vergelijkbaar is met uw inzending, bij de sponsor geen enkele aansprakelijkheid jegens u of anderen zullen creëren. Volledigheidshalve erkent u dat de sponsor niet verplicht is om enige actie te ondernemen met betrekking tot uw indiening.
 1. SCHEIDBAARHEID: De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling. In het geval dat een bepaling ongeldig of anderszins onafdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige voorwaarden van kracht en worden ze geïnterpreteerd alsof de ongeldige of onwettige bepaling niet hierin was opgenomen.
 1. AFSTANDSVERKLARING: Door deel te nemen aan de wedstrijd doet u afstand van alle rechten om een voorlopige of billijke voorziening te vorderen, of om een vergoeding voor punitieve, incidentele of gevolgschade of advocaatkosten te vorderen.
 1. TOEPASSELIJK RECHT: U stemt ermee in dat deze voorwaarden en de relatie tussen u en de sponsor uitsluitend zullen worden geïnterpreteerd en beheerst door de wetten van Zwitserland.  Alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de verplichtingen die ontstaan uit deze voorwaarden, ongeacht of dat op grond van een contract, onrechtmatige daad of anderszins gebeurt, worden beheerst en beoordeeld door de rechtbank van de stad Basel in Zwitserland. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle aspecten en inhoud van uw inzending zullen worden behandeld alsof ze in Zwitserland werden gemaakt en de Zwitserse wetten hebben derhalve voorrang op de relevante wetten van het land waar de inzending mogelijk werd bedacht en/of ingediend.  Voor deelnemers die buiten Zwitserland wonen: u erkent specifiek dat u de praktijken en beleidsregels zoals beschreven in deze voorwaarden en in het privacybeleid accepteert en instemt met de overdracht naar en verwerking van uw gegevens in Europa en in andere landen, voor zover nodig en zoals beschreven in het privacybeleid.