ASCENSIA „THIS IS DIABETES” — MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY

Warunki

ZGŁASZAJĄC SIĘ DO KONKURSU, UCZESTNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WSZYSTKIE OKREŚLONE PONIŻEJ WARUNKI I ZAŚWIADCZA, ŻE SPEŁNIA KRYTERIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE.  NINIEJSZE WARUNKI STANOWIĄ UMOWĘ, DLATEGO NALEŻY JE UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED WYSŁANIEM ZGŁOSZENIA.  W RAZIE BRAKU ZGODY NA KTÓRYKOLWIEK Z PONIŻSZYCH WARUNKÓW NIE NALEŻY BRAĆ UDZIAŁU W KONKURSIE. ZALECAMY ZACHOWAĆ WYDRUKOWANĄ KOPIĘ NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

 1. WARUNKI PRAWNE: Strona, która akceptuje niniejsze Warunki i wysyła Zgłoszenie (zgodnie z definicją określoną w niniejszym dokumencie) na organizowany przez grupę Ascensia konkurs „This is Diabetes” („Konkurs”), jest nazywana dalej „Uczestnikiem”.  Składając Zgłoszenie, Uczestnik akceptuje określone w tym dokumencie warunki prawne („Warunki”).
 1. SPONSOR/ADMINISTRATOR: Administratorem Konkursu jest firma Platform Worldwide Limited zarejestrowana pod adresem The Old Casino, 28 Fourth Avenue, Hove, East Sussex, England, BN3 2PJ, Wielka Brytania („Administrator”), która pełni tę funkcję w imieniu grupy Ascensia Diabetes Care Holdings AG zarejestrowanej pod adresem Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box 4052 Basel, Szwajcaria („Sponsor”). Sponsor i Administrator wspólnie zarządzają procesem składania zgłoszeń i wstępną weryfikacją wszystkich Zgłoszeń (zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie) pod kątem spełniania kryteriów i zgodności z Wymogami dotyczącymi zgłoszenia (zdefiniowanymi w tym dokumencie) oraz niniejszymi Warunkami.
 1. KALENDARZ RYWALIZACJI:

  Czas trwania konkursu: Od 7 października 2021 r. do 14 listopada 2021 r.
  Okres przyjmowania zgłoszeń: Od 7 października 2021 r. od godz. 00:00:00 czasu wschodnioaustralijskiego standardowego (AEST) do 3 listopada 2021 r. do godz. 23:59:59 czasu pacyficznego letniego (PDT)
  Okres obrad jury: Od 4 listopada 2021 r. do 10 listopada 2021 r.
  Ogłoszenie zwycięzców / osób wyróżnionych: Zwycięzcy otrzymają powiadomienie pocztą elektroniczną, a ich nazwiska ogłosimy 14 listopada 2021 r. na stronie internetowej Ascensia.com i w mediach społecznościowych grupy Ascensia.

  Sponsor zastrzega sobie prawo do modyfikowania, usuwania lub dodawania danych dostępnych na Stronie internetowej (zgodnie z definicją określoną w niniejszym dokumencie) po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników. Takie zawiadomienie może zostać dostarczone drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu i/lub za pomocą innych racjonalnych środków określonych przez Sponsora. Sponsor zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub zmodyfikowania, według własnego uznania, terminów dotyczących Konkursu i/lub Okresu przyjmowania zgłoszeń, a także do zmiany zasad określonych w niniejszych Warunkach regulujących którykolwiek z tych terminów wypadający po wejściu w życie danej zmiany, o ile wcześniej poinformuje o tym Uczestników. Takie zawiadomienie może zostać dostarczone drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu i/lub za pomocą innych racjonalnych środków określonych przez Sponsora.  Zachęca się Uczestników do regularnego sprawdzania Strony internetowej w trakcie trwania Konkursu.

 1. INFORMACJE OGÓLNE: Uczestnictwo w Konkursie podlega przepisom i regulacjom prawa państwowego, stanowego i lokalnego. Uczestnik nie musi dokonywać żadnego zakupu. Konkurs uznaje się za nieważny tam, gdzie prawo zakazuje jego organizacji lub ją ogranicza. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedno Zgłoszenie. Za ważne uznaje się wyłącznie zgłoszenia od pojedynczych osób; zgłoszenia grupowe nie będą brane pod uwagę. Warunkiem udziału jest wyrażenie zgody przez Uczestnika na dostarczenie dokumentacji lub innego potwierdzenia spełniania kryteriów zgodnie z wymaganiami i w terminach, które Sponsor wyznacza wedle własnego uznania. Sponsor zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w Konkursie osobie lub podmiotowi, które nie spełniają niniejszych Warunków.Zadaniem Uczestników Konkursu jest przesłanie fotografii lub innej statycznej dwuwymiarowej pracy plastycznej, która pokazuje, w jaki sposób Uczestnik interpretuje temat Światowego Dnia Cukrzycy 2021 określony przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną. W tym roku święto to jest obchodzone pod hasłem dostępu do leczenia cukrzycy, a w szczególności dostępu do insuliny, leków doustnych, rozwiązań do monitorowania, wsparcia i opieki, zdrowej diety i bezpiecznego miejsca do ćwiczeń.
 1. KRYTERIA UDZIAŁU: Zgłoszenia do Konkursu można składać w dwóch kategoriach: A i B.5.1 Kategoria A): Ta kategoria jest przeznaczona dla pracowników grupy Ascensia, grupy PHC lub jej partnerów biznesowych, którzy mają zawartą obowiązującą umowę zatrudnienia z grupą Ascensia, grupą PHC lub jej partnerami biznesowymi.5.2 Kategoria B) : Ta kategoria jest przeznaczona dla wszystkich osób nieujętych w kategorii A, które spełniają następujące warunki:

  są legalnymi mieszkańcami danego państwa, którzy (i) w momencie składania Zgłoszenia mają co najmniej osiemnaście (18) lat i osiągnęli pełnoletność w jurysdykcji miejsca zamieszkania, (ii) nie byli nigdy skazani za przestępstwo lub czyn moralnie naganny i (iii) nie są przedstawicielami personelu medycznego („Uczestnicy prywatni”). Do celów niniejszej sekcji jako personel medyczny rozumie się osoby (pełniące funkcje kliniczne lub niekliniczne, zarówno na stanowiskach funkcjonariuszy państwowych, jak i pracowników oraz przedstawicieli instytucji państwowych bądź innych organizacji publicznych lub prywatnych, w tym m.in. lekarzy, pielęgniarki, techników, badaczy laboratoryjnych, naukowców, koordynatorów badań i specjalistów ds. zamówień), które w toku swojej działalności zawodowej mogą pośrednio lub bezpośrednio kupować, dzierżawić, rekomendować, podawać, wykorzystywać, dostarczać, sprowadzać lub ordynować technologie medyczne bądź powiązane z nimi usługi lub decydować o ich zakupie bądź dzierżawie.

 1. ZASADY UDZIAŁU: W celu wzięcia udziału w Konkursie należy odwiedzić stronę www.ThisIsDiabetes.com („Strona internetowa”) w trakcie Okresu przyjmowania zgłoszeń i dokładnie oraz zgodnie z prawdą uzupełnić wszystkie pola internetowego Formularza informacyjnego dla osoby zgłaszającej („Formularz zgłoszeniowy”), zaakceptować niniejsze Warunki oraz złożyć Zgłoszenie zgodnie z instrukcjami opisanymi na Stronie internetowej i poniżej.  Używany w niniejszym dokumencie termin „Zgłoszenie” oznacza Formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi rozwiązaniami, informacjami, dokumentami i innymi materiałami wysłanymi w związku z Konkursem i stanowiącymi oryginalną pracę plastyczną lub fotografię, do której Uczestnik posiada prawa autorskie, poświęconą tematowi Konkursu, czyli dostępowi do leczenia. W Konkursie rozpatrywane będą tylko te Zgłoszenia, które zostaną złożone w Okresie przyjmowania zgłoszeń. W Zgłoszeniu należy podać swoje dane kontaktowe, kraj zamieszkania, kategorię, w której Zgłoszenie ma być rozpatrywane, nazwę organizacji charytatywnej, której Sponsor ma przekazać nagrodę pieniężną, oraz fotografię lub dwuwymiarową pracę graficzną własnego autorstwa.  Do Konkursu nie będą przyjmowane filmy ani animacje. Zgłoszenia nie można anulować, usunąć ani odwołać.  Sponsor nie jest w żaden sposób zobligowany, aby oceniać, wykorzystywać lub kontynuować wykorzystanie któregokolwiek ze Zgłoszeń. Uczestnik ponosi wszystkie koszty i wydatki związane z przygotowaniem i złożeniem Zgłoszenia. Każde zgłoszenie, wobec którego zaistnieje podejrzenie naruszania prawa własności intelektualnej lub jakichkolwiek innych przepisów lokalnych bądź krajowych, zostanie zdyskwalifikowane.  Uczestnik przyjmuje na siebie pełne ryzyko zniszczenia, utraty, spóźnionego lub błędnego dostarczenia, niekompletności, nieprawidłowości bądź nieważności Zgłoszenia.
 1. UCZESTNICTWO W RYWALIZACJI: Poniżej przedstawiono ogólny opis przebiegu Konkursu i Kryteriów oceny:Okres przyjmowania zgłoszeń
  Konkurs będzie prowadzony w dwóch kategoriach: dla pracowników grupy Ascensia, grupy PHC lub partnerów biznesowych oraz dla pozostałych osób. Zgłoszenia można składać do 31 października 2021 r., do godz. 23:59:59 (PDT).Po złożeniu Zgłoszenia za pośrednictwem Strony internetowej Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą odbiór Zgłoszenia. Zgłoszenie zostanie udostępnione bezpośrednio Administratorowi w celu wstępnej weryfikacji tego, czy Zgłoszenie spełnia kryteria i Wymogi dotyczące zgłoszenia opisane w niniejszych Warunkach.  Tylko te Zgłoszenia, które spełniają niniejsze Warunki, zostaną przekazane przez Administratora Sponsorowi w celu ich dalszej oceny.

  Administrator może według własnego uznania stwierdzić, że Zgłoszenie nie spełnia lub może nie spełniać ustalonych kryteriów lub Wymogów dotyczących zgłoszenia do Konkursu i z tego względu (a) zdyskwalifikować Zgłoszenie lub (b) poprosić Uczestnika o przesłanie poprawionego Zgłoszenia do dalszej oceny przez Administratora.

  Okres obrad jury i ogłoszenie zwycięzcy
  Sponsor wraz z Administratorem wskażą w każdej kategorii maksymalnie po 20 finałowych Zgłoszeń, które zostaną ocenione przez jury złożone z ekspertów w dziedzinie cukrzycy, zdrowia cyfrowego i wspierania pacjentów, a także profesjonalnych artystów i fotografów z całego świata („Jury”). Jury oceni finałowe Zgłoszenia, które spełniają ustalone kryteria i Wymogi dotyczące zgłoszenia, pod kątem Kryteriów oceny i na tej podstawie wyłoni zwycięzcę i maksymalnie trzy wyróżnione prace w każdej kategorii. Wybierając Zwycięzcę i Osoby wyróżnione w każdej kategorii, Jury będzie kierować się trzema kryteriami („Kryteria oceny”):

 1. Kreatywność: niebanalność przedstawienia tematu dostępu do leczenia cukrzycy w fotografii lub pracy plastycznej.
 2. Opowiedziana historia: w jaki sposób fotografia lub praca plastyczna pokazuje, jak uzyskać dostęp do leczenia: leków, technologii, wsparcia, opieki, odpowiedniego żywienia i bezpiecznego miejsca do ćwiczeń oraz znaczenie tego dostępu dla osób z cukrzycą, czyli możliwości, które daje dostęp do leczenia, lub trudności wynikające z jego braku.
 3. Zgodność z tematem Światowego Dnia Cukrzycy: stopień, w jakim fotografia lub praca plastyczna nawiązuje do tematu dostępu do leczenia cukrzycy.
  Główna nagroda Konkursu zostanie przyznana w każdej kategorii temu Zgłoszeniu, które najlepiej spełnia Kryteria oceny. Sponsor ogłosi zwycięzcę i trzy osoby wyróżnione w każdej kategorii w Światowy Dzień Cukrzycy, 14 listopada 2021 r., na stronie www.Ascensia.com/wdd2021 i w swoich mediach społecznościowych. Zwycięzcy i osoby wyróżnione otrzymają powiadomienie na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.NAGRODY: Każdy zwycięzca i każda osoba wyróżniona otrzyma nagrodę pieniężną („Nagroda”), którą Sponsor w imieniu danej osoby przekaże wskazanej przez nią organizacji charytatywnej działającej na rzecz osób z cukrzycą. Zwycięzca i osoby wyróżnione w kategorii ogólnej otrzymają odpowiednio pięć tysięcy (5000) euro i tysiąc (1000) euro, które zostaną w imieniu tych osób przekazane wybranej przez każdą z nich organizacji charytatywnej. Zwycięzca i osoby wyróżnione w kategorii dla pracowników grupy Ascensia, grupy PHC lub partnerów biznesowych otrzymają odpowiednio dwa tysiące pięćset (2500) euro i pięćset (500) euro, które w imieniu tych osób zostaną przekazane wybranej przez każdą z nich organizacji charytatywnej.  Wszystkie Nagrody podlegają weryfikacji pod kątem spełniania kryteriów i zgodności z niniejszymi Warunkami. Sponsor zastrzega sobie prawo do poproszenia Zwycięzcy lub Osoby wyróżnionej o wskazanie innej organizacji charytatywnej, jeśli wskazana przez daną osobę organizacja nie jest wiarygodną, zarejestrowaną organizacją charytatywną, która została zarejestrowana co najmniej dwanaście (12) miesięcy przed złożeniem Zgłoszenia. Wszystkie decyzje Sponsora i Jury są ostateczne i wiążące we wszystkich aspektach Konkursu. Darowizna zostanie przekazana organizacji charytatywnej za pomocą przelewu z wyraźnie zaznaczonym imieniem i nazwiskiem zwycięzcy lub osoby wyróżnionej.

  To, czy dane Zgłoszenie otrzyma nagrodę główną lub wyróżnienie, zależy od tego, jak w oparciu o Kryteria oceny zostanie ono ocenione na tle innych Zgłoszeń konkursowych.  Wszystkie Nagrody mają charakter jednorazowy; nie są oferowane żadne licencje, tantiemy ani inne korzyści finansowe poza wspomnianą nagrodą pieniężną.

 1. PODATKI: Na każdej osobie, która otrzyma Nagrodę, spoczywa wyłączna odpowiedzialność za pokrycie wszelki lokalnych, regionalnych, krajowych lub innych obowiązujących podatków oraz wszelkich innych kosztów, wydatków i opłat związanych z Nagrodą.
 1. POUFNOŚĆ: Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie może zgłosić żadnej fotografii lub pracy o charakterze poufnym, a jeśli zdjęcie lub praca plastyczna przedstawia wizerunek osoby, którą można jednoznacznie zidentyfikować, Uczestnik musi posiadać wyraźną zgodę tej osoby na zgłoszenie na Konkurs pracy lub fotografii przedstawiającej tę osobę.
 1. PRAWA UCZESTNIKA: Uczestnik ma prawo zażądać dostępu do informacji, które przechowujemy na jego temat, oraz ich skorygowania lub usunięcia, jeśli nie są one już wymagane. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę, kontaktując się w tym celu z grupą Ascensia. W takiej sytuacji obrazy z wizerunkiem Uczestnika nie będą wykorzystywane w nowych materiałach, ale wciąż mogą być obecne w opublikowanych już treściach.Uczestnik ma prawo złożyć skargę w sprawie ochrony danych do organu nadzorczego w swoim kraju.
 1. DANE KONTAKTOWE: W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego formularza zgody lub sposobu, w jaki planujemy wykorzystywać informacje Uczestników, prosimy o kontakt pod adresem: ascensia.communications@ascensia.com.Pytania dotyczące ochrony danych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych grupy Ascensia, pisząc na adres privacy@ascensia.com.
 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że do Konkursu można zgłosić tylko oryginalną pracę plastyczną lub fotografię, która jest własnością Uczestnika.Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to zabronione przez prawo, złożenie Zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na to, by Sponsor i Administrator oraz ich odpowiednie podmioty powiązane, podmioty zależne, agencje reklamowe i promocyjne, stosownie do sytuacji, a także ich pośrednicy, przedstawiciele, członkowie zarządu, dyrektorzy, udziałowcy i pracownicy (zwani łącznie „Podmiotami sponsorskimi”) wykorzystywali Zgłoszenie, imię i nazwisko Uczestnika, jego lokalizację (informacje o miejscowości i stanie/prowincji/terytorium/kraju), znak towarowy (jeśli ma to zastosowanie), fotografię, dane biograficzne itp. do celów reklamowych, handlowych i promocyjnych w związku z Konkursem bez dodatkowego wynagrodzenia, we wszystkich mediach i formatach znanych obecnie lub powstałych w przyszłości, na całym świecie, w Internecie i sieci WWW, bez wcześniejszego informowania Uczestnika i bez ubiegania się o jego zgodę, ocenę lub rozpatrzenie danego przypadku użycia. Ponadto Uczestnik zwalnia Podmioty sponsorskie z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, żądania, zobowiązania, pozwy, procesy sądowe, szkody i działania związane z autoryzowanym wykorzystaniem tych danych oraz zrzeka się innych praw dotyczących takiego wykorzystania, które mu przysługują lub mogą przysługiwać w przyszłości. Uczestnik akceptuje, że zgoda ta jest bezterminowa i nie może zostać wycofana.  W wypadku wykorzystania wykraczającego poza ramy powyższej zgody Uczestnik zgadza się na to, by wykorzystanie przez Sponsora danych osobowych Uczestnika, które zgromadzono w związku z Rywalizacją, było regulowane przez Politykę prywatności.  Użytkownik akceptuje, że niniejsze Warunki w żaden sposób nie przyznają mu prawa ani licencji umożliwiających użytkowanie nazwy Sponsora, jakichkolwiek znaków towarowych Sponsora ani jego znaków usługowych.
 1. PRYWATNOŚĆ: Przystępując do Konkursu, Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że Sponsor będzie miał dostęp do wszelkich danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika w związku ze Zgłoszeniem oraz możliwość ich wykorzystywania do celów określonych w niniejszych Warunkach i regulowanych Polityką prywatności.  Uczestnik zgadza się także na to, że w związku ze Zgłoszeniem Sponsor może udostępniać wspomniane dane osobowe wyznaczonym stronom trzecim do celów opisanych w niniejszych Warunkach i w Polityce prywatności.
 1. OŚWIADCZENIA: Składając Zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i zapewnia, że wszystkie informacje podane przez niego w Formularzu zgłoszeniowym są zgodnie z jego wiedzą prawdziwe i kompletne, że ma on prawo do złożenia Zgłoszenia w swoim imieniu oraz że jego Zgłoszenie spełnia następujące warunki („Wymogi dotyczące zgłoszenia”):
 1. jest jego oryginalną pracą: modyfikacja istniejącej już pracy nie może zostać uznana za osobne lub oryginalne dzieło;
 2. nie zawiera informacji poufnych ani tajemnic handlowych (Uczestnika ani stron trzecich), a informacje są przekazywane z wyraźnym zamiarem nienakładania żadnych zobowiązań wynikających z poufności na Sponsora, Administratora lub ich odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, spółki dominujące, spółki zależne oraz spółki powiązane;
 3. nie łamie żadnych wynikających z poufności zobowiązań wobec innych stron;
 4. nie łamie ani nie narusza żadnych praw patentowych, praw wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych, praw autorskich, znaków towarowych, prawa do prywatności, wizerunku lub innej własności intelektualnej bądź innych praw przynależnych jakimkolwiek podmiotom lub osobom (żyjącym lub zmarłym);
 5. jeśli praca zawiera wizerunek lub zdjęcie osoby prywatnej, Uczestnik uzyskał zgodę tej osoby na przesłanie pracy;
 6. nie zawiera złośliwego kodu, na przykład wirusów, bomb czasowych, programów typu cancelbot, robaków, koni trojańskich ani innych potencjalnie szkodliwych programów bądź materiałów lub informacji;
 7. nie łamie i nie będzie łamać jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa, statutów, zarządzeń, zasad lub regulacji oraz nie będzie zachęcać innych do takich działań;
 8. nie powoduje żadnych zobowiązań sprawozdawczych lub licencyjnych wobec stron trzecich;
 9. nie zawiera treści ani informacji, która są fałszywe, nieuczciwe, mylące lub wprowadzające w błąd;
 10. nie zawiera znaków towarowych, logo, opakowań lub materiałów objętych prawami autorskimi, które nie należą do Uczestnika lub zostały użyte przez niego bez uzyskania odpowiedniej zgody; nie powoduje ani nie stwarza wrażenia niewłaściwego powiązania Sponsora z jakąkolwiek osobą ani jakimkolwiek podmiotem lub ich produktami i usługami;
 11. nie sugeruje, nie przedstawia ani nie opisuje żadnych niewłaściwych lub niezgodnych z prawem zachowań lub sposobów wykorzystania produktów bądź usług Sponsora lub jakiegokolwiek innego podmiotu;
 12. nie dyskredytuje żadnej osoby ani żadnego podmiotu, w tym Sponsora, Administratora ani kogokolwiek powiązanego z Konkursem bądź administrowaniem tym Konkursem;
 13. nie zawiera treści, które według Administratora lub Sponsora są niewłaściwe, nieobyczajne, obsceniczne, niedozwolone, zniesławiające, obraźliwe, oczerniające lub obelżywe bądź wyrażają nienawiść, zawierają pogróżki lub stanowią wyraz bezprawnego nękania;
 14. Uczestnik potwierdza, że jego udział w Konkursie i zgoda na niniejsze Warunki oraz wykorzystywanie jego Zgłoszenia przez Administratora i Sponsora nie będzie naruszać żadnych umów, których Uczestnik jest sygnatariuszem lub stroną.
  Naruszenie jakiegokolwiek oświadczenia określonego w niniejszych Warunkach będzie skutkować uznaniem danego Zgłoszenia za nieważne.  Oprócz tego Uczestnik zgadza się zwolnić Sponsora i Podmioty sponsorskie z odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody i koszty poniesione przez Podmioty sponsorskie w wyniku naruszenia przez Uczestnika złożonych oświadczeń.
 1. WERYFIKACJA/KONTROLA:  Uczestnik rozumie i akceptuje, że Sponsor lub Administrator może (choć nie ma takiego obowiązku) zweryfikować, skontrolować lub w jakikolwiek inny sposób potwierdzić tożsamość Uczestnika, informacje podane podczas rejestracji, fakt spełniania ustalonych kryteriów lub inne informacje dotyczące dowolnego Uczestnika bądź Zgłoszenia, które mogą pomóc Sponsorowi w wybraniu zwycięzców i osób wyróżnionych w Konkursie.  Uczestnik wyraża niniejszym zgodę na taką weryfikację i zobowiązuje się do tego, by w uzasadnionych przypadkach w pełni i w dobrej wierze współpracować ze Sponsorem i Administratorem w czasie Konkursu.  Sponsor lub Administrator może wedle własnego uznania zawiesić, usunąć lub w inny sposób zdyskwalifikować Uczestnika podejrzanego o dostarczenie informacji, które są fałszywe lub wprowadzające w błąd bądź w inny sposób mogą naruszać niniejsze Warunki, którąkolwiek z polityk użytkowania opublikowanych na stosownej Stronie internetowej lub inne zasady bądź regulacje dotyczące Konkursu.  Osoba, która zdaniem Sponsora lub Administratora manipuluje którymkolwiek aspektem Konkursu lub Strony internetowej bądź ich nadużywa, zostanie zdyskwalifikowana.PRZESTROGA: KAŻDA PRÓBA CELOWEGO ZAKŁÓCENIA DZIAŁANIA STRONY INTERNETOWEJ LUB PRAWIDŁOWEGO PRZEBIEGU KONKURSU STANOWI NARUSZENIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO. SPONSOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOCHODZENIA OD SPRAWCY TAKIEJ PRÓBY ROSZCZEŃ W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO (A TAKŻE DO WYKLUCZENIA TEJ OSOBY Z KONKURSU, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE).Każdy Uczestnik podejrzewany przez Sponsora lub Administratora o próbę obejścia niniejszych Warunków, w tym m.in. o używanie fałszywych adresów pocztowych i/lub e-mail, posługiwanie się kilkoma tożsamościami lub stosowanie innych nieuczciwych lub wprowadzających w błąd metod składania Zgłoszeń, może zostać zdyskwalifikowany. W razie sporu o źródło Zgłoszenia za osobę składającą Zgłoszenie uznawany będzie autoryzowany właściciel konta przypisanego do adresu e-mail, z którego wysłano Zgłoszenie.  Jako autoryzowanego „właściciela konta” rozumie się osobę fizyczną, której dany adres e-mail przypisał dostawca usługi dostępu do Internetu, dostawca usług internetowych lub inna organizacja odpowiedzialna za przydzielanie adresów e-mail w domenie powiązanej z adresem podanym w Zgłoszeniu.
 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: UDZIAŁ W KONKURSIE JEST RÓWNOZNACZNY ZE ZGODĄ NA ZWOLNIENIE SPONSORA, PODMIOTÓW SPONSORSKICH, ADMINISTRATORA I JURY Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE URAZY, ROSZCZENIA, DZIAŁANIA, ZOBOWIĄZANIA (W TYM KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ), STRATY I SZKODY, WŁĄCZNIE ZE SZKODAMI BEZPOŚREDNIMI, POŚREDNIMI, UBOCZNYMI, WTÓRNYMI I KARNYMI, WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU UCZESTNIKA W KONKURSIE, JEGO ZGŁOSZENIA DO KONKURSU LUB W ZWIĄZKU Z KONKURSEM (Z UWZGLĘDNIENIEM WSZELKICH ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH ZARZUTU NARUSZENIA, ŁAMANIA LUB NIEDOZWOLONEGO WYKORZYSTANIA PRZEZ ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ STRONY TRZECIEJ). NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, CAŁA ZAWARTOŚĆ TEJ STRONY INTERNETOWEJ JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE („AS IS”), BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, CO DOTYCZY RÓWNIEŻ MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW. PODMIOTY SPONSORSKIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE NIEPOROZUMIENIA WYNIKAJĄCE Z AWARII TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH KOMPUTERA, TELEFONU, PRZEWODÓW LUB NIEDOSTĘPNEGO POŁĄCZENIA SIECIOWEGO LUB SERWERA, POWIĄZANYCH PROBLEMÓW TECHNICZNYCH LUB INNYCH USTEREK DOTYCZĄCYCH SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA LUB WIRUSA BĄDŹ WYSŁANIA NIEPEŁNEGO, SPÓŹNIONEGO LUB NIEPRAWIDŁOWO SKIEROWANEGO ZGŁOSZENIA. WSZELKIE DZIAŁANIA SZKODZĄCE UCZCIWEMU I PRAWIDŁOWEMU PRZEBIEGOWI KONKURSU MOGĄ SKUTKOWAĆ, WEDŁUG WYŁĄCZNEGO UZNANIA SPONSORA, DYSKWALIFIKACJĄ ZGŁOSZENIA, ZAMKNIĘCIEM KONKURSU LUB ZASTOSOWANIEM INNYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WTÓRNE BĄDŹ WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH. W TAKICH PRZYPADKACH OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE JEST STOSOWANE TYLKO W TAKIM ZAKRESIE, NA JAKI ZEZWALA PRAWO DANEJ JURYSDYKCJI.
 1. BRAK ZOBOWIĄZAŃ: Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wielu Uczestników może złożyć Zgłoszenia zawierające fotografię lub pracę plastyczną podobną do jego Zgłoszenia. Uczestnik akceptuje i wyraża zgodę na to, że działania Sponsora dotyczące innego Zgłoszenia, nawet jeśli jest ono podobne do Zgłoszenia Uczestnika, nie będą skutkować powstaniem jakichkolwiek zobowiązań ze strony Sponsora wobec Uczestnika lub innych osób. W celu uniknięcia wątpliwości Uczestnik potwierdza, że Sponsor nie ma obowiązku podejmować żadnych działań w odniesieniu do Zgłoszenia Uczestnika.
 1. ROZDZIELNA INTERPRETACJA POSTANOWIEŃ: Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie wpływa na ważność ani na wykonalność innych postanowień. Jeśli jakiekolwiek z postanowień zostanie uznane za nieważne lub w inny sposób niewykonalne bądź niezgodne z prawem, niniejsze Warunki pozostają w mocy i będą interpretowane tak, jakby nie zawierały takich nieważnych lub niezgodnych z prawem postanowień.
 1. DOBROWOLNE ODSTĄPIENIE: Przystępując do Konkursu, Uczestnik zrzeka się wszystkich praw do uzyskania sądowego zabezpieczenia roszczeń lub godziwego zadośćuczynienia, a także praw do roszczeń z tytułu szkód karnych, ubocznych lub wtórnych oraz kosztów obsługi prawnej.
 1. PRAWO WŁAŚCIWE: Uczestnik wyraża zgodę na to, by niniejsze Warunki i relacje między Uczestnikiem a Sponsorem były regulowane przepisami prawa szwajcarskiego oraz zgodnie z nimi interpretowane i rozumiane.  Wszelkie roszczenia dotyczące lub powstałe w następstwie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, niezależnie od tego, czy mają charakter kontraktowy, deliktowy, czy też są oparte na innej podstawie, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez sądy kantonu Bazylea-Miasto w Szwajcarii. Uczestnik rozumie i akceptuje, że wszystkie aspekty i cała zawartość Zgłoszenia są traktowane jak powstałe w Szwajcarii i przepisy prawa szwajcarskiego zastępują w tym kontekście przepisy prawa kraju, w którym Zgłoszenie powstało i/lub zostało wykonane.  Jeśli uczestnik mieszka poza Szwajcarią, wyraźnie wyraża on zgodę na procedury i zasady określone w niniejszych Warunkach oraz Polityce prywatności, a także na to, by w razie potrzeby jego dane były przesyłane na terenie Europy lub do innych krajów oraz tam przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.