ASCENSIA „THIS IS DIABETES“ – GLOBÁLNA SÚŤAŽ UMELECKÝCH DIEL A FOTOGRAFIÍ

Zmluvné podmienky

ÚČASŤOU V TEJTO SÚŤAŽI VYJADRUJETE SÚHLAS S NIŽŠIE UVEDENÝMI ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI A GARANTUJETE, ŽE NA ÚČASŤ V SÚŤAŽI STE OPRÁVNENÍ. TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY TVORIA USTANOVENIA ZMLUVY, PRETO SI ICH PRED ODOSLANÍM PRÍSPEVKU DO SÚŤAŽE PREČÍTAJTE. AK NESÚHLASÍTE S ĽUBOVOĽNOU ČASŤOU Z TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENOK, DO SÚŤAŽE NEPOSIELAJTE SVOJ PRÍSPEVOK. ODPORÚČAME VÁM, ABY STE SI VYTLAČILI KÓPIU TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENOK PRE BUDÚCU REFERENCIU.

 1. PRÁVNE PODMIENKY: Zmluvná strana, ktorá akceptuje tieto Zmluvné podmienky a zapojí sa svojím príspevkom (v zmysle definície v tomto dokumente) do súťaže Ascensia „This is Diabetes Competition“ („súťaž“), sa označuje pojmom „účastník“ alebo „vy“.  Odoslaním príspevku súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito právnymi podmienkami („zmluvné podmienky“).
 1. GARANT/SPRÁVCA: Súťaž je spravovaná spoločnosťou Platform Worldwide Limited so sídlom na adrese The Old Casino, 28 Fourth Avenue, Hove, East Sussex, England, BN3 2PJ, United Kingdom („správca“), v mene spoločnosti Ascensia Diabetes Care Holdings AG so sídlom na adrese Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box 4052 Basel, Switzerland („garant“). Garant spolupracuje so správcom na riadení procesu prijímania príspevkov a prvotnej kontrole všetkých príspevkov (definovaných v tomto dokumente), pokiaľ ide o oprávnenosť a súlad s požiadavkami na príspevok (ako sú definované v tomto dokumente) a týmito zmluvnými podmienkami.
 1. TERMÍNY VÝZVY:

  Obdobie súťaže: Od 7. októbra 2021 do 14. novembra 2021
  Obdobie na zasielanie príspevkov: Od 7. októbra 2021 o 00:00:00 austrálskeho východného štandardného času (AEST) do 3. novembra 2021 o 23:59:59 tichomorského letného času (PDT)
  Obdobie posudzovania: Od 4. novembra 2021 do 10. novembra 2021
  Vyhlásenie výhercu/ďalších miest: Výhercovia budú informovaní e-mailom a budú zverejnení na webových stránkach Ascensia.com a sociálnych sieťach spoločnosti Ascensia 14. novembra 2021.

  Garant si vyhradzuje právo upravovať, odstraňovať alebo pridávať údaje na webovú stránku (definovanú v tomto dokumente) po upozornení účastníkov e-mailom s použitím e-mailovej adresy priradenej k ich príspevku a/alebo inými primeranými prostriedkami, ktoré garant môže určiť. Garant si vyhradzuje právo podľa svojho výhradného uváženia predĺžiť alebo upraviť termíny súťaže a/alebo obdobia na zasielanie príspevkov a zmeniť ustanovenia týchto zmluvných podmienok, ktorými sa riadi akákoľvek časť súťaže, po dátume účinnosti akejkoľvek takejto zmeny po upozornení účastníkov prostredníctvom e-mailu s použitím e-mailovej adresy spojenej s ich príspevkom a/alebo inými primeranými prostriedkami, ktoré garant môže určiť.  Účastníkov vyzývame, aby počas súťaže pravidelne navštevovali webovú stránku.

 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: Účasť v súťaži je predmetom federálnych, štátnych a miestnych zákonov a nariadení. Nie je potrebný žiadny nákup. Súťaž je nulitná, ak je zákonom zakázaná alebo obmedzená. Na jedného účastníka je možné podať iba jeden príspevok a príspevky sú platné len od jednotlivcov, príspevky od tímov nebudú akceptované. Účasť účastníka v súťaži je podmienená jeho súhlasom s poskytnutím dokumentácie alebo iného dôkazu o oprávnenosti nároku v zmysle stanovených požiadaviek a v lehote požadovanej podľa výhradného uváženia garanta. Garant si vyhradzuje právo obmedziť účasť v súťaži akejkoľvek osobe alebo subjektu, ktoré nedodržiavajú tieto zmluvné podmienky.Všeobecným predpokladom na účasť v súťaži pre účastníkov je zaslanie fotografie alebo 2D statického umeleckého diela, ktoré spája a odzrkadľuje účastníkovu interpretáciu témy k Svetovému dňu ochorenia diabetes pre rok 2021 v zmysle, ako ho definuje Medzinárodná federácia pre diabetes. Tento rok téma znie Prístup pacientov s ochorením diabetes k starostlivosti, konkrétne v súvislosti s prístupom k inzulínu, perorálnym liekom, technológii monitorovania, podpore a starostlivosti, zdravej výžive a bezpečnému priestoru na cvičenie.
 1. OPRÁVNENOSŤ NÁROKU NA ÚČASŤ: Súťaž bude mať dve kategórie príspevkov, kategóriu A a kategóriu B.5.1 Kategória A): Toto je kategória príspevkov pre zamestnancov spoločnosti Ascensia, PHC Group alebo jej obchodných partnerov s aktívnou pracovnou zmluvou so spoločnosťou Ascensia, PHC Group alebo jej obchodnými partnermi.5.2 Kategória B): Toto je kategória príspevkov pre členov širokej verejnosti, ktorí nepatria do kategórie A, s výhradou, že:

  ide o legálnych rezidentov, ktorí majú v čase odoslania príspevku (i) osemnásť (18) rokov alebo viac a vo svojej jurisdikcii v čase odoslania príspevku dovŕšili vek plnoletosti, (ii) neboli odsúdení za zločin alebo omisívny trestný čin a (iii) nie sú zdravotníckym personálom („účastník – jednotlivec“). Na účely tohto oddielu patria medzi zdravotnícky personál jednotlivci (s klinickou alebo neklinickou funkciou; či už ide o štátneho úradníka alebo zamestnanca alebo zástupcu štátnej agentúry alebo inej organizácie z verejného alebo súkromného sektora; vrátane, ale nie výlučne, lekárov, zdravotných sestier, technikov, laboratórnych vedcov, výskumných pracovníkov, koordinátorov výskumu alebo odborníkov na obstarávanie), ktorí môžu v rámci svojich odborných aktivít priamo alebo nepriamo nakupovať, prenajímať, odporúčať, spravovať, používať, dodávať, obstarávať alebo rozhodovať o nákupe alebo prenájme, príp. ktorí môžu predpisovať lekárske technológie alebo súvisiace služby.

 1. AKO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE: TAk sa chcete zapojiť do súťaže, navštívte počas obdobia na zasielanie príspevkov webovú stránka www.ThisIsDiabetes.com („webová stránka“), presne a pravdivo vyplňte všetky oblasti online informačného formulára o predkladateľovi („prihlasovací formulár“), akceptujte tieto zmluvné podmienky a postupujte podľa pokynov na odoslanie príspevku, ako je popísané na webovej stránke a v ďalších častiach tohto dokumentu.  Pod pojmom „príspevok“ v zmysle, v akom sa používa v tomto dokumente, sa rozumie prihlasovací formulár vrátane všetkých riešení, informácií, dokumentov alebo iných materiálov predložených v súvislosti so súťažou, pričom by malo ísť o originálne umelecké dielo alebo fotografiu, ku ktorej má účastník autorské práva, a ktoré reflektuje tému súťaže Prístup k starostlivosti. Príspevky budú zaradené do súťaže iba vtedy, ak budú odoslané v období na zasielanie príspevkov. Váš príspevok musí obsahovať vaše kontaktné údaje, krajinu bydliska, kategóriu, v ktorej by mal byť príspevok posudzovaný, výber charitatívnej organizácie, ktorej garant udelí finančnú odmenu, originálne grafické 2D umelecké dielo alebo fotografiu.  Príspevky vo forme videa a animácií nebudú akceptované. Príspevky nemožno zrušiť, odstrániť ani odvolať.  Garant nie je žiadnym spôsobom povinný kontrolovať, používať ani ďalej používať akékoľvek príspevky. Účastníci zodpovedajú za všetky náklady alebo výdavky spojené s prípravou a odoslaním príspevku. Všetky príspevky, pri ktorých existuje podozrenie, že porušujú práva duševného vlastníctva alebo akékoľvek miestne alebo vnútroštátne zákony, nebudú zaradené do súťaže. Účastníci preberajú na seba všetky riziká spájajúce sa s poškodením, stratou, neúplnosťou, neplatnosťou, nesprávnosťou alebo nesprávnou interpretáciou príspevkov.
 1. ÚČASŤ NA VÝZVE: Nasleduje všeobecný popis priebehu súťaže a hodnotiace kritériá:Obdobie na zasielanie príspevkov
  Súťaž bude rozdelená do dvoch kategórií: Zamestnanci spoločnosti Ascensia, PHC Group alebo obchodných partnerov a široká verejnosť. Účastníci môžu podať príspevok do 23:59:59 PDT dňa 31. októbra 2021.

  Po podaní príspevku prostredníctvom webovej stránky dostanete e-mail s potvrdením prijatia vášho príspevku. Váš príspevok bude zdieľaný priamo so správcom na počiatočné posúdenie a preverenie, aby sa určilo, či váš príspevok spĺňa kritériá oprávnenosti a požiadavky na odoslanie, ako je popísané v týchto zmluvných podmienkach. Správca postúpi garantovi na ďalšie posúdenie iba tie príspevky, ktoré sú v súlade s týmito zmluvnými podmienkami. 

  V prípade, že správca podľa svojho výhradného uváženia rozhodne, že príspevok nespĺňa alebo nemusí spĺňať kritériá oprávnenosti alebo požiadavky na príspevok odosielaný do súťaže, správca môže (a) príspevok diskvalifikovať alebo (b) požiadať účastníka, aby predložil upravený príspevok na ďalšie posúdenie správcom.

  Obdobie hodnotenia a vyhlásenie výhercu
  Garant a správca definujú užší zoznam maximálne 20 príspevkov na posúdenie porotou zloženou z odborníkov na diabetes, propagátorov v oblasti digitálneho zdravia a právnych zástupcov pacientov, ako aj profesionálnych výtvarníkov a fotografov z celého sveta („porota“) pre jednotlivé kategórie. Porota posúdi predložené príspevky, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti a požiadavky na príspevok na základe hodnotiacich kritérií, aby určili výhercu a max. tri druhé miesta v každej kategórii. Porota pri výbere výhercov a ďalších miest pre každú kategóriu posúdi nasledujúce tri kritériá („hodnotiace kritériá“):

 1. Kreativita: do akej miery fotografia alebo umelecké dielo preukazuje kreatívny spôsob znázornenia konceptu Prístup pacientov s ochorením diabetes k starostlivosti.
 2. Príbeh: ako fotografia alebo umelecké dielo vyjadruje Prístup pacientov s ochorením diabetes k starostlivosti: lieky, technológie, podpora, starostlivosť, výživa a bezpečné miesto na cvičenie a čo tento prístup znamená pre ľudí žijúcich s ochorením diabetes, čo im to umožňuje robiť alebo v akom zmysle môže chýbajúci prístup komplikovať poskytovanú starostlivosť.
  1. SÚKROMIE: Vstupom do tejto súťaže potvrdzujete a súhlasíte s tým, že garant bude mať prístup k všetkým osobným údajom poskytnutým v súvislosti s vaším príspevkom a bude ich používať na účely popísané v zmluvných podmienkach v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.  Ďalej súhlasíte, že garant môže tieto osobné údaje v súvislosti s vaším príspevkom zdieľať s určenými tretími stranami na účely popísané v týchto zmluvných podmienkach a zásadách ochrany osobných údajov.
   1. DAŇOVÉ HĽADISKÁ: Každý príjemca ceny bude výhradne zodpovedný za akékoľvek miestne, provinčné, štátne alebo akékoľvek iné príslušné dane a všetky ďalšie náklady, výdavky a poplatky súvisiace s cenou.Spojitosť s témou WDD: ako verne fotografia alebo umelecké dielo odzrkadľuje tému Prístup pacientov s ochorením diabetes k starostlivosti.
    Príspevok v každej kategórii, ktorý v najširšom rozsahu vyhovie hodnotiacim kritériám, bude vyhlásený za výhercu súťaže. Garant vyhlási výhercu a tri ďalšie miesta pre každú kategóriu na Svetový deň ochorenia diabetes, 14. novembra 2021, na webovej stránke www.Ascensia.com/wdd2021 a prostredníctvom kanálov sociálnych médií. Výhercovia a jednotlivci na ďalších miestach budú tiež informovaní e-mailom, ktorý uviedli vo formulári pri odosielaní svojho príspevku.OCENENIA: Výherca a ďalšie miesta získajú finančnú cenu („cena“), ktorá bude darovaná v mene výhercu alebo jednotlivca na druhom mieste garantom registrovanej charitatívnej organizácii pre ochorenie diabetes určenej účastníkom. Výherca a jednotlivci na ďalších miestach v kategórii Široká verejnosť budú odmenení sumou päťtisíc (5 000) eur a tisíc (1 000) eur, ktorá bude v ich mene darovaná na charitu podľa ich vlastného výberu. Výherca a jednotlivci na ďalších miestach v kategórii Zamestnanci spoločnosti Ascensia; PHC Group alebo obchodných partnerov budú odmenení sumou dvetisícpäťsto (2 500) eur a päťsto (500) eur, ktorá bude v ich mene darovaná na charitu podľa ich vlastného výberu.  Všetky ceny podliehajú overeniu oprávnenosti a súladu s týmito zmluvnými podmienkami. Garant si vyhradzuje právo požiadať výhercu a jednotlivca na ďalšom mieste o nominovanie inej charity, ak sa charita, ktorej mal byť dar venovaný, nepovažuje za bona fide registrovanú charitu, ktorá bola zaregistrovaná najmenej dvanásť (12) mesiacov pred podaním príspevku. Všetky rozhodnutia garanta a poroty budú konečné a záväzné vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Dar bude poukázaný charite bezhotovostným prevodom, v ktorom budú jasne uvedené mená výhercu a jednotlivcov na ďalších miestach.

    To, či váš príspevok získa prvú alebo jednu z ďalších cien, závisí od toho, ako váš príspevok dopadne v porovnaní s inými príspevkami prihlásenými do súťaže, keď sa príspevky budú hodnotiť na základe hodnotiacich kritérií.  Všetky ceny sú jednorazovou ponukou a okrem peňažného ocenenia sa s nimi nespája žiadna ponuka licencie, licenčného poplatku ani inej finančnej kompenzácie.

   2. DÔVERNOSŤ: Ako účastník potvrdzujete, že by ste nemali zasielať žiadne dôverné fotografie a umelecké diela, a ak fotografia alebo umelecké dielo obsahuje obrázok, na ktorom je jasne rozpoznateľná určitá osoba, účastník je povinný mať výslovné povolenie od tejto osoby na to, aby bolo príslušné umelecké dielo alebo fotografia s príslušným jednotlivcom prihlásená do súťaže. 
   1. VAŠE PRÁVA: Máte právo požiadať o prístup k informáciám, ktoré o vás uchovávame, a požadovať opravy alebo odstránenie informácií, ktoré už nie sú potrebné. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas kontaktovaním spoločnosti Ascensia. V takom prípade obrázky s vašou podobizňou nebudú použité v budúcich materiáloch, ale môžu sa naďalej zobrazovať v materiáloch, ktoré už sú v obehu.Máte právo príslušnému orgánu vo vašej krajine podať sťažnosť týkajúcu sa problémov s ochranou údajov.
   1. KONTAKTNÉ ÚDAJE: Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto formulára súhlasu alebo spôsobu, akým plánujeme použiť vaše údaje, kontaktujte nás na adrese: ascensia.communications@ascensia.com.Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, kontaktujte úradníka pre ochranu údajov podnikovej skupiny Ascensia na adrese privacy@ascensia.com.
   1. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA: Účastník berie na vedomie a potvrdzuje, že na zaradenie do súťaže môžu byť predložené iba pôvodné umelecké diela alebo fotografie, ktoré sú vo vlastníctve účastníka.Pokiaľ to nie je zákonom zakázané, podaním príspevku súhlasíte s tým, aby garant a správca a ich príslušné pobočky, dcérske spoločnosti, reklamné a propagačné agentúry, ako aj ich zástupcovia, agenti, úradníci, riaditelia, akcionári, a zamestnanci (spoločne „subjekty garanta“) mohli použiť príspevok, vaše meno, adresu (mesto a štát/provincia/územie/krajina), ochrannú známku (ak je k dispozícii), fotografiu, životopisné údaje a/alebo inú podobizeň na účely reklamy, obchodné a propagačné účely v súvislosti so súťažou, bez ďalšej náhrady, v akomkoľvek médiu alebo formáte, ktorý je v súčasnosti známy alebo bude neskôr objavený, na celom svete a na internete, bez oznámenia, zváženia, kontroly alebo schválenia a zbavujete subjekty garanta akýchkoľvek a všetkých nárokov, požiadaviek, záväzkov, žalôb, rozsudkov, nárokov na náhradu škody, alebo iných práv, ktoré máte alebo môžete mať v budúcnosti v súvislosti s takýmto autorizovaným použitím. Súhlasíte s tým, že tento súhlas je trvalý a nemožno ho odvolať.  V prípade použitia nad rámec súhlasu, ktorý udeľujete vyššie, súhlasíte s tým, že používanie vašich osobných údajov zhromaždených v súvislosti s výzvou garantom budú upravovať zásady ochrany osobných údajov.  Súhlasíte s tým, že nič z týchto zmluvných podmienok vám nedáva právo ani licenciu na používanie mena garanta alebo akýchkoľvek ochranných známok alebo servisných značiek garanta.
  1. ZÁRUKY: Odoslaním príspevku vyhlasujete a zaručujete, že všetky informácie, ktoré zadávate do formulára, sú podľa vášho najlepšieho vedomia a svedomia pravdivé a úplné, že máte právo a oprávnenie podať príspevok vo svojom vlastnom mene a že váš príspevok je v súlade s nasledujúcimi požiadavkami („požiadavky na príspevok“):
  1. ide o vaše vlastné pôvodné dielo; úprava existujúceho diela sa nepovažuje za odlišné ani pôvodné dielo;
  2. neobsahuje dôverné informácie ani obchodné tajomstvo (vaše alebo tretej strany) a informácie odosielate s výslovným zámerom, že sa na garanta, správcu ani ich príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, materské spoločnosti, dcérske spoločnosti a pobočky neprenášajú žiadne záväzky v súvislosti s ochranou osobných údajov;
  3. neporušuje žiadne povinnosti vo vzťahu k ochrane osobných údajov voči iným subjektom;
  4. neporušuje patentové práva, práva na priemyselný dizajn, autorské práva, ochranné známky, práva na ochranu osobných údajov, publicitu alebo iné duševné vlastníctvo či iné práva akejkoľvek osoby alebo subjektu (živého alebo zosnulého);
  5. pri akomkoľvek obrázku alebo fotografii zobrazujúcich osobu ste získali súhlas príslušnej osoby na podanie príspevku na posúdenie;
  6. neobsahuje škodlivý kód, ako sú vírusy, časové bomby, cancelboty, červy, trójske kone alebo iné potenciálne škodlivé programy, prípadne iné materiály alebo informácie;
  7. nenabáda ani nebude nabádať iných, aby porušovali akékoľvek platné zákony, ustanovenia, nariadenia, pravidlá alebo predpisy;
  8. neiniciuje žiadne ohlasovacie ani licenčné povinnosti voči žiadnej tretej strane;
  9. nezahŕňa informácie ani obsah, ktoré sú nepravdivé, nekalé, klamlivé alebo zavádzajúce;
  10. neobsahuje ochranné známky, logá, obaly ani materiál chránený autorskými právami, ktorý nevlastníte alebo ste ho použili bez povolenia; nevytvára ani neimplikuje žiadne nevhodné spojenie medzi garantom a akoukoľvek osobou, subjektom alebo kýmkoľvek iným či ich produktmi alebo službami;
  11. nenavrhuje, nezobrazuje ani nepopisuje žiadne nevhodné alebo nezákonné správanie alebo používanie produktov alebo služieb garanta alebo kohokoľvek iného;
  12. neznevažuje žiadnu osobu ani subjekt vrátane garanta, správcu alebo kohokoľvek, kto je spojený so súťažou a riadením tejto súťaže;
  13. neobsahuje text, ktorý je podľa správcu alebo garanta nevhodný, neslušný, obscénny, nenávistný, ubližujúci, ohováračský, výhražný, hanlivý, nezákonne obťažujúci, klebetný alebo nactiutŕhačský;
  14. potvrdzujete, že vašou účasťou v súťaži a súhlasom s týmito zmluvnými podmienkami a použitím vášho príspevku garantom a správcom nedôjde k porušeniu žiadnej zmluvy, ktorej ste signatárom alebo zmluvou stranou.
   Porušenie akejkoľvek záruky stanovenej v týchto zmluvných podmienkach bude mať za následok stratu platnosti zodpovedajúceho príspevku.  Okrem toho súhlasíte s odškodnením garanta a subjektov garanta za všetky straty, škody a náklady, ktoré subjektom garanta vzniknú v dôsledku porušenia záruky z vašej strany.
  1. OVEROVANIE/AUDIT: Účastník uznáva a súhlasí s tým, že garant alebo správca môže (ale nemusí) overovať, kontrolovať alebo inak potvrdzovať totožnosť účastníka, registračné údaje, oprávnenosť alebo iné informácie týkajúce sa ktoréhokoľvek účastníka alebo príspevku, čo môže garantovi pomôcť pri výbere výhercov a jednotlivcov na ďalších miestach.  Účastník týmto súhlasí s takýmito overovacími činnosťami a primerane bude v plnom rozsahu a v dobrej viere spolupracovať s garantom a správcom počas celého trvania súťaže.  Garant alebo správca môže podľa vlastného uváženia pozastaviť, odstrániť alebo inak diskvalifikovať akéhokoľvek účastníka podozrivého z poskytnutia nepravdivých, zavádzajúcich alebo iných informácií, ktoré môžu byť v rozpore s týmito zmluvnými podmienkami, platnými zásadami prijateľného používania webovej stránky alebo akýmikoľvek inými zásadami a predpismi o hospodárskej súťaži.  Osoby, ktoré podľa uváženia garanta a správcu budú nevhodným spôsobom manipulovať s akýmikoľvek aspektmi súťaže alebo webovou stránkou, prípadne ich zneužívať, budú diskvalifikované.UPOZORNENIE: AKÝKOĽVEK POKUS AKEJKOĽVEK OSOBY O ÚMYSELNÉ POŠKODENIE WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO NARUŠENIE LEGITÍMNEHO PRIEBEHU SÚŤAŽE JE PORUŠENÍM PLATNÉHO TRESTNÉHO A OBČIANSKEHO PRÁVA. AK BY DOŠLO K TAKÉMUTO POKUSU, GARANT SI VYHRADZUJE PRÁVO ŽIADAŤ ODŠKODNENIE OD TAKEJTO OSOBY V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM (A V RELEVANTNOM PRÍPADE DISKVALIFIKOVAŤ TAKÚTO OSOBU).Akýkoľvek účastník, ktorého garant alebo správca podozrieva z pokusu obísť tieto zmluvné podmienky, okrem iného vrátane použitia falošných e-mailov a/alebo adries, viacerých identít alebo iných nekalých alebo klamlivých spôsobov odoslania príspevku, môže byť diskvalifikovaný. V prípade sporu týkajúceho sa zdroja príspevku sa za osobu, ktorá predkladá príspevok, bude považovať autorizovaný držiteľ účtu s e-mailovou adresou použitou na odoslanie príspevku.  Oprávnený „držiteľ účtu“ je fyzická osoba, ktorej poskytovateľ prístupu na internet, poskytovateľ online služieb alebo iná organizácia zodpovedná za priraďovanie e-mailových adries v doméne priradenej k zadanej adrese priradila príslušnú e-mailovú adresu.
  1. OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI: ÚČASŤOU V TEJTO SÚŤAŽI SÚHLASÍTE SO ZBAVENÍM ZODPOVEDNOSTI, ODŠKODNENÍM A KRYTÍM GARANTA, SUBJEKTOV GARANTA, SPRÁVCU A POROTCOV Z A PROTI AKÝMKOĽVEK UJMÁM, NÁROKOM, KONANIAM, ZÁVÄZKOM (VRÁTANE POPLATKOV ZA SLUŽBY PRÁVNYCH ZÁSTUPCOV) A STRATÁM ALEBO ŠKODÁM AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VRÁTANE PRIAMYCH, NEPRIAMYCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH ALEBO REPRESÍVNYCH ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ ÚČASTI V SÚŤAŽI, SPOJENIA S ŇOU ALEBO Z PRÍSPEVKU DO SÚŤAŽE (VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK TVRDENÍ, KTORÉ VÁS OBVIŇUJÚ Z TOHO, ŽE VÁŠ PRÍSPEVOK PORUŠUJE ALEBO SPRENEVERUJE PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY). BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÝCH USTANOVENÍ JE VŠETKO NA WEBOVEJ STRÁNKE POSKYTOVANÉ „TAK, AKO JE“ BEZ AKÉHOKOĽVEK DRUHU ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA. SUBJEKTY GARANTA NEZODPOVEDAJÚ ZA ŽIADNU FORMU CHYBNEJ KOMUNIKÁCIE, AKO SÚ TECHNICKÉ PORUCHY SÚVISIACE S POČÍTAČOM, TELEFÓNOM, KABELÁŽOU A NEDOSTUPNÝM SIEŤOVÝM ALEBO SERVEROVÝM PRIPOJENÍM, SÚVISIACE TECHNICKÉ PORUCHY ALEBO INÉ CHYBY SÚVISIACE S HARDVÉROM, SOFTVÉROM ALEBO VÍRUSMI, ANI ZA NEÚPLNÉ, ONESKORENÉ ALEBO NESPRÁVNE INTERPRETOVANIE PRÍSPEVKU. AKÁKOĽVEK KOMPROMITÁCIA V SÚVISLOSTI SO SPRAVODLIVÝM A RIADNYM PRIEBEHOM TEJTO SÚŤAŽE MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK DISKVALIFIKÁCIU PRÍSPEVKU, UKONČENIE SÚŤAŽE ALEBO PRIJATIE INÝCH NÁPRAVNÝCH OPATRENÍ PODĽA VÝHRADNÉHO UVÁŽENIA GARANTA. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEMUSIA POVOĽOVAŤ OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO VYLÚČENIE IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK. V TAKOM PRÍPADE SA TAKÉTO OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE BUDE UPLATŇOVAŤ IBA V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM V PRÍSLUŠNEJ JURISDIKCII.
  1. ŽIADNE ZÁVÄZKY: Beriete na vedomie, že viacerí účastníci môžu odoslať príspevky, ktoré obsahujú fotografiu alebo umelecké diela podobné vášmu príspevku. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že z krokov garanta v súvislosti s iným príspevkom, aj keď je podobný vášmu príspevku, garantovi voči vám či komukoľvek inému nevyplývajú žiadne záväzky. Aby sa predišlo pochybnostiam, beriete na vedomie, že garant nie je povinný podniknúť žiadne kroky týkajúce sa vášho príspevku.
  1. ODDELITEĽNOSŤ: Neplatnosť alebo nevymožiteľnosť akéhokoľvek ustanovenia týchto zmluvných podmienok nemá vplyv na platnosť ani vymožiteľnosť akéhokoľvek iného ustanovenia. V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie vyhodnotí ako neplatné alebo inak nevymožiteľné alebo nezákonné, tieto zmluvné podmienky zostanú ďalej v platnosti a budú vykladané v súlade s ich ustanoveniami tak, ako keby dokument vôbec neobsahoval príslušné neplatné alebo nezákonné ustanovenie.
  1. ZRIEKNUTIE SA PRÁV: Zapojením sa do súťaže sa vzdávate všetkých práv na dožadovanie sa predbežného alebo spravodlivého odškodnenia či na žiadanie náhrady za represívne, náhodné či dôsledkové škody alebo poplatky za právne zastupovanie.
  1. UPLATNITEĽNÉ PRÁVO: Súhlasíte s tým, že tieto zmluvné podmienky a vzťah medzi vami a garantom budú vykladané, interpretované a regulované výlučne zákonmi Švajčiarska.  Všetky nároky vyplývajúce zo záväzkov vyplývajúcich z týchto zmluvných podmienok alebo s nimi súvisiacich, či už definované zmluvne, priestupkovo alebo inak, budú vykladať a rozhodovať súdy v meste Bazilej, Švajčiarsko. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že so všetkými aspektmi a obsahom vášho príspevku sa bude zaobchádzať, ako keby bol vytvorený vo Švajčiarsku, a že švajčiarske zákony nahrádzajú príslušné zákony ktorejkoľvek krajiny, v ktorej bol príspevok koncipovaný a/alebo vytvorený.  V prípade účastníkov, ktorí žijú mimo Švajčiarska, výslovne potvrdzujete, že súhlasíte s postupmi a zásadami uvedenými v týchto zmluvných podmienkach a v zásadách ochrany osobných údajov a súhlasíte s prenosom vašich údajov do Európy a iných krajín podľa potreby v zmysle ustanovení zásad ochrany osobných údajov.